Vijesti

Grad Banja Luka će dobiti novu omladinsku politiku, a mladi će odlučiti o prioritetima

Glas mladih u Banjoj Luci će biti presudan u procesu izrade nove omladinske politike. Istraživanje o položaju i potrebama mladih prvi je korak kojim se počinje raditi na izradi omladinske politike.

Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu sa Gradskim omladinskim savjetom će podržati Grad u svim fazama izrade dokumenta koji će biti okosnica rada sa mladima u narednim godinama. Zajedničkim naporima, motivacijom, znanjem i iskustvom radit će se na kreiranju dokumenta koji uistinu prepoznaje potrebe mladih te stvara prostor za institucionalnu podršku njihovom razvoju na području Banja Luke.

Da bi se zajedničkim naporima postigao krajnji cilj, Gradska uprava Grada Banja Luka se pored finansijske podrške opredijelila i obavezala i na institucionalnu podršku ovom procesu te stavila svoje kapacitete na raspolaganje kako bi u narednom periodu svjedočili opredjeljenosti za unapređenje položaja mladih. U toku su završni koraci na formiranju koordinacionog tijela i tematskih radnih grupa za izradu omladinske politike kako bi se sinergetskim pristupom i radom mladih i donosilaca odluka sačinio strateški dokument po mjeri mladih, fokusiran na aktivnosti koje će se provesti u narednih pet godina a koje će rezultirati konkretnim pozitivnim promjenama.

Institut je u saradnji sa Gradskim omladinskim savjetom okupio i proveo obuku za anketare sa 16 mladih iz Banje Luke a za potrebe Istraživanja u kojem će 390 mladih ljudi imati prilike da ukaže na promjene koje bi se u narednom periodu trebale desiti u ovoj zajednici.

Dobra omladinska politika stavlja mlade ljude u fokus i polazi od njihovog stajališta te će se istraživanjem mladi moći izjasniti o pitanjima i položaju mladih u oblastima obrazovanja i nauke, rada, zapošljavanja i preduzetništva, socijalne brige, zdravstvene zaštite mladih, kulture, sporta, aktivizma, volontiranja, mobilnost, sigurnosti, kao i učešću u procesima donošenja odluka u zajednici.

Izrada omladinske politike je uvijek izazov i prilika da se upoznaju stavovi, mišljenja i potrebe mladih a sa druge strane da se sve ovo podijeli sa lokalnom upravom i u procesu izrade omladinske politike otvori komunikacija koja treba da dovede do unapređenja uslova i okruženja za mlade a samim tim zajednici ojača održivost.

Omladinska politika je dokument institucije vlasti i u svrhu njene izrade bit će uključene sve relevantne institucije sa područja Grada kao i nevladine organizacije koje kroz svoj dugogodišnji rad podržavaju mlade u različitim oblastima života i rada.

Preuzeto sa: mladi.org