Rječnik omladinskog organizovanja

Ova stranica ima za svrhu definisanje relevantnih pojmova u omladinskom organizovanju, kao i definisanje subjekata omladinske politike u Banjaluci i Republici Srpskoj.

Napomena: rječnik omladinskog organizovanja će se stalno dopunjavati sa novim pojmovima.

omladinu i mlade čine lica od 15 do navršenih 30 godina

omladinska politika predstavlja dokument koji Republika i jedinice lokalne samouprave donose u cilju poboljšanja položaja i rješavanja utvrđenih problema mladih u Republici Srpskoj. To je dokument sa jasno definisanim programskim ciljevima, mehanizmima i rokovima za njihovu realizaciju, odgovornim institucijama i organizacijama, partnerima, te neophodnim finansijskim sredstvima i njihovim izvorima, a u skladu sa jasno definisanim oblastima od interesa za mlade

omladinske organizacije su različiti oblici udruživanja mladih koji se osnivaju na različitim principima kao što su teritorijalni, strukovni, interesni i sličnim principima, a pod tim pojmom u smislu ovog zakona podrazumijevaju se i organizacije za mlade koje su osnovane na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama, a čiji su programi, projekti i aktivnosti u značajnoj mjeri usmjereni na mlade ili na pitanja od značaja za mlade, osim u slučaju udruživanja u omladinske savjete u koje se mogu udruživati isključivo omladinske organizacije

omladinske aktivnosti predstavljaju različite aktivnosti u oblastima omladinskog sektora koje sprovode mladi ili subjekti omladinske politike i koje su usmjerene ka unapređivanju položaja mladih i njihovom osnaživanju za aktivno učešće u društvu na ličnu i društvenu dobrobit

omladinski rad predstavlja onaj dio omladinskih aktivnosti koje se organizuju sa mladima i za mlade, odvija se u okviru slobodnog vremena mladih i preduzima se radi unapređivanja uslova za lični i društveni razvoj mladih i opšte društvene koristi u skladu sa njihovim potrebama, mogućnostima, a uz njihovo dobrovoljno učešće

omladinski objekat je pristupačan i prilagođen otvoren ili zatvoren prostor u kome se obavljaju omladinske aktivnosti

omladinski centar je pristupačan i prilagođen prostor za mlade u kojem se mladima u kontinuitetu pružaju aktivnosti i programi zasnovani na metodama i principima neformalnog obrazovanja sa ciljem razvoja mladih u svjesne, odgovorne članove zajednice i stvaranja uslova za ostvarivanje njihovih punih potencijala

omladinske manifestacije su oblici omladinskih aktivnosti i djelovanja kojima se realizuju programi namijenjeni omladini

neformalno obrazovanje mladih jeste skup organizovanih i mladima prilagođenih obrazovnih aktivnosti, koje nisu predviđene sistemom formalnog obrazovanja, zasnovanih na potrebama i interesovanjima mladih, principima dobrovoljnog i aktivnog učešća mladih u procesu učenja i promociji demokratskih vrijednosti, kroz koje mladi stiču kompetencije neophodne za razvoj ličnih potencijala, aktivno učešće u društvu i bolju zaposlenost

međunarodna omladinska saradnja predstavlja različite oblike saradnje mladih na međunarodnom nivou, kao i institucionalnu saradnju u oblastima od interesa za mlade