Grantovi

USAID programi podrške u BiH (grant prilike)

04.04.2023. od 13h do 15h, Zoom – online događaj

U cilju razvoja dugoročnog pozitivnog mira i ekonomskog prosperiteta, Udruženje Mreža za izgradnju mira zalaže se za razvoj lokalnih zajednica koji se temelji na saradnji svih aktera – građana, vlasti, poslovnog sektora i nevladinih organizacija.

Udruženje Mreža za izgradnju mira organizira online radionicu u cilju promoviranja USAID programa podrške i grantova pomoći određenim ciljnim grupama.

Svrha radionice je omogućiti predstavnicima USAID projekata da predstave trenutne projekte/programe na koje ciljne grupe u BiH mogu aplicirati u narednom periodu, ali i predstavnicima ciljnih grupa (organizacijama civilnog društva, poslovnom sektoru, dijaspori, mjesnim zajednicama, lokalnim upravama i sl.) da predstave svoj rad donatorima i uspostave direktni kontakt sa njima. Radionice će biti održana na jezicima B/H/S.

Potrebno je da prijavite predstavnika vaše organizacije koji bi prezentirao odabranom donatoru rad i aktivnosti organizacije. U tu svrhu je potrebno pripremiti izlaganje/prezentaciju do 5 minuta.

Molimo vas da vašu potvrdu za učešće na radionici prijavite na link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m2NtTdAqnCrCm-I3RF7ltRqkMPXf7jTK/edit?usp=sharing&ouid=105787174457301363848&rtpof=true&sd=true

Snaga Lokalnog je petogodišnji program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica.

P R O G R A M

Online radionice: USAID programi podrške u BiH

13:00 – 13:50     Predstavljanje USAID programa podrške  
13:50 – 15:00Predstavljanje ciljnih skupina predstavnicima USAID projekata  
  
  

USAID programi podrške

  • Assistance to Citizens in the Fight Against Corruption (CCI)

Cilj projekta ACFC je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoina. Između ostalog, projekat kroz program malih grantova podrža neformalne grupe građana, te organizacije civilnog društva da rade na rješavanju konkretnih antikorupcionih inicijativa u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, te pokreću kampanje usmjerene na više nivoe vlasti.

Program malih grantova predviđa sljedeće iznose podrške namijenjene organizacijama civilnog

društva čiji prijedlozi projekata budu odobreni

•         do 25.000,00 USD vrijednost projekta na nivou lokalne zajednice, u trajanju do 12

mjeseci i

•         do 50.000,00 USD je moguća vrijednost projekta namijenjenog za provođenje

zagovaračkih aktivnosti i inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti, u trajanju do 12

mjeseci

  • Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE)

Opis programa: Kroz program USAID/INSPIRE, USAID osnažuje građane i vlasti u BiH kako bi unaprijedili zaštitu ljudskih prava te pružili bolje usluge i prilike za zapošljavanje marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini. Program  je započeo u augustu 2020. godine kao odgovor na aktuelne socio političke i ekonomske izazove s kojima se suočavaju marginalizirane grupe u BiH. USAID/INSPIRE pruža podršku organizacijama civilnog društva i pojedincima koji se bore za prava, osnaživanje i dostojanstvo marginaliziranih grupa i uključuju građane u rješavanje ovih društvenih i političkih problema. Jedan od glavnih ciljeva programa je osigurati da svi nivoi vlasti u BiH prepoznaju i uključe organizacije civilnog društva i građane, kao bitne i cijenjene partnere, u proces izrade politika.

Grant prilike:

  • Podrška aktivnostima LGBTQI zajednice u BiH
  • Podrška aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima

Ciljne grupe: organizacije aktivne u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, organizacije koje se bore za prava i dostojanstvo osoba pripadnika LGBTQI populacije, ali i drugih marginaliziranih grupa, Servisni centri koji rade s djecom s poteškoćama u razvoju, pripadnici marginaliziranih grupa u BiH.

  • Diaspora Invest

USAID-ov projekt Diaspora Invest će – kroz finansijsku i tehničku podršku – BiH pomoći da:

● Poboljša mogućnosti lokalnih vlada da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj kroz javno-privatni dijalog na visokom nivou.

● Stimulira i podrži prenos znanja i priliv ulagačkog kapitala u lokalne kompanije.

USAID.GOV USAID FACT SHEET: DIASPORA INVEST | 2

● Proširi direktna ulaganja na dijasporu s velikim potencijalom i/ili startup kompanije, zajedničke pothvate i mikro, mala i srednja preduzeća povezana s dijasporom (MMSP).

● Poboljša pristup postojećim i novim finansijskim instrumentima kako bi omogućili priljev privatnog kapitala u MMSP-ove povezane s dijaporom.                                                            Pozive za dodjelu grant sredstava se obajavljuju dva puta godisnje: u  martu i septembru, svake godine.  Ciljna skupina su mala i srednja preduzeca, start up-i ili do tri godine starosti, sa dijasporskom vezom (vlasnik/ca ili suvlasnik/ica minimalno 20% ili sa postojećom poslovnom vezom, sa članom bh.dijaspore za inozemno tržiste).

  • Local Governance Assistance Activity – a USAID-funded activity implemented by Tetra Tech

Novi Projekat pomoći lokalnoj upravi (LGAA eng. Local Governance Assistance Activity) u Bosni i Hercegovini (BiH) je petogodišnji program pomoći kojeg financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Cilj Projekta je osiguranje pomoći partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) da postanu učinkovitije, transparentnije i odgovornije u pružanju javnih usluga građanima i poslovnim subjektima te da jačaju vlastite kapacitete za ispunjavanje društveno-ekonomskih potreba svojih zajednica.

LGAA će pružiti podršku partnerskim jedinica lokalne samouprave u sljedećim oblastima:

•         Jačanje kapaciteta JLS za pružanje transparentnih, odgovornih i kvalitetnih javnih usluga kroz partnerstva, što može uključivati aktivnosti na jačanju kapaciteta, regulatorna i proceduralna poboljšanja, digitalizaciju, izgradnju ili unapređenje digitalne infrastrukture, i sl.

•         Omogućavanje inicijativa održivog razvoja kroz partnerstvo s privatnim sektorom i civilnim društvom, s ciljem poboljšanja poticajnog poslovnog okruženja.

•         Unapređenje komunikacije jedinica lokalne samouprave (JLS) i saradnje s lokalnim zajednicama i građanima, kao i osnaživanje građana i poslovnih subjekata kako bi utjecali na donošenje odluka i zahtjevali pozitivne promjene.

  • USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma Bosne i Hercegovine (Turizam)

S ciljem pozicioniranja Bosne i Hercegovine kao konkurentne destinacije na svjetskom tržištu, USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma Bosne i Hercegovine (Turizam) radi na unapređenju ljudskog kapitala u sektoru turizma, razvoju inovativnih turističkih proizvoda,poboljšanju pristupa finansijama za turističke biznise, harmoniziranju politika i propisa, te na preobražaju brenda i promocije destinacije. Sveobuhvatnim pristupom razvoju održivog turizma, USAID Turizam će doprinijeti privrednom rastu i harmoničnim društvenim odnosima u Bosni i Hercegovini. Kroz kontinuiranu saradnju sa svim nivoima vlasti i ključnim akterima lokalne zajednice, USAID Turizam podržao je oporavak sektora turizma nakon pandemije prouzrokovane virusom COVID-19. Već u 2022. godini, sektor turizma Bosne i Hercegovine bilježi rapidan rast u brojkama dolazaka, dužini boravka turista i raznolikosti turističkih iskustava.

Grant program projekta USAD Turizam je namijenjen nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama koje su registrovane u Bosni i Hercegovini. Cilj programa je služi kao katalizator investicija koje će značajno unaprijediti konkurentnost u sektoru turizma i doprinijeti ostvarivanju navedenih ciljeva projekta USAID Turizam. Aktivnosti koje Turizam podržava obuhvataju promoviranje inovativnih ideja, pomoć pružaocima usluga da dostignu međunarodne standarde, saradnju u oblasti promocije turističkih iskustava i proizvoda, razvoj lokalnih turističkih iskustava, razvoj radne snage u oblasti turizma, unaprjeđenje turističkog marketinga, aktivnosti na digitalnoj transformaciji, kao i inovativne ideje koje omogućavaju inkluzivni razvoj mladih i osoba s invaliditetom, kao i rodnu ravnopravnost u turizmu. Osim programa grantova, Turizam na raspolaganju ima i druge mehanizme podrške kroz A2F (Access to Finance) i tehničku pomoć, a otvoreni smo za razgovore i direktne sastanke sa organizacijama koje žele ulagati u sektoru turizma.

Preuzeto sa: mreza-mira.net