Odbor za pitanja djece, mladih i sporta

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 93.

Od­bor za pi­ta­nja dje­ce, mla­dih i spor­ta ima de­vet čla­no­va: pred­sjed­ni­ka, za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka i se­dam čla­no­va. Pred­sjed­nik, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka i pet čla­no­va bi­ra­ju se iz re­da na­rod­nih po­sla­ni­ka i dva spolj­na čla­na na pri­je­dlog Omla­din­skog sa­vje­ta Re­pu­bli­ke Srp­ske.

Od­bor za pi­ta­nja mla­dih:

 • raz­ma­tra za­kon­ske pri­je­dlo­ge, stra­te­gi­je, in­for­ma­ci­je, iz­vje­šta­je i go­di­šnje pla­no­ve ra­da re­pu­blič­kih or­ga­na i or­ga­ni­za­ci­ja, ko­je su nad­le­žne za oblast omla­din­ske po­li­ti­ke, spor­ta i za­šti­te pra­va i in­te­re­sa dje­ce i omla­di­ne,
 • raz­ma­tra po­lo­žaj mla­dih u dru­štvu,
 • raz­ma­tra za­šti­tu pra­va dje­ce i mla­dih,
 • pra­ti raz­voj spor­ta i fi­zič­ke kul­tu­re,
 • ra­di na pro­mo­ci­ji pra­va i in­te­re­sa dje­te­ta

Članovi odbora:

 • Davor Šešić, predsjednik
 • Denis Šulić, zamjenik predsjednika
 • Danijel Jošić, član
 • Mara Milošević, član
 • Draško Stanivuković, član
 • Marinko Dragišić, član
 • Begija Smajić, član

Kontakt:

Telefon: 051/338-124
Faks: 051/338-124
Sekretar odbora: Biljana Marić
e-mail: odbormladi@narodnaskupstinars.net

Više o ovom odboru možete pogledati na sljedećem linku: Odbor za pitanja djece, mladih i sporta