Grantovi

Javni poziv za organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije) u Bosni i Hercegovini za jačanje transparentnosti i odgovornosti u okviru programa filantropije

 1. UVOD

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje Javni poziv za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD) s područja Bosne i Hercegovine (BiH) koji će im pomoći da unaprijede transparentno, odgovorno i etično poslovanje u svojoj OCD.

Javni poziv se realizuje u okviru FTZ projekta „Naša zajednica je naša odgovornost“, finansiranog od strane USAID Snaga lokalnog u BiH. Ukupna finansijska podrška koju je FTZ osigurala kroz ovaj poziv iznosi 25.000,00 KM.

U okviru ovog poziva FTZ, u saradnji sa partnerima, promoviše principe, vrijednosti i prakse prakse etičnog, odgovornog i transparentnog poslovanja u civilnom sektoru. Iste su definisane u Etičkom kodeksu za OCD u BiH i Globalnim standardima za odgovorno poslovanje OCD-a, ali i u okviru radne grupe koja je radila na prijedlogu standarda transparentnosti i odgovornosti za OCD u BiH, u okviru USAID Snaga lokalnog VIŠE.

II  CILJEVI POZIVA

 • Podržati OCD u BiH da unaprijede prakse poslovanja u oblasti etičnog, transparentnog i odgovornog poslovanja,
 • Podržati OCD u BiH da informacije o svom radu učine dostupnim građanima, drugim sektorima i cjelokupnoj javnosti
 • Promovirati OCD u BiH, kao primjere dobre prakse u oblasti transparentnog i odgovornog poslovanja u civilnom sektoru.

III  PRAVO PRIJAVE

Na javni poziv se mogu prijaviti:

 • Formalno registrovane OCD (udruženja i fondacije) iz cijele BiH na bilo kojem nivou vlasti
 • OCD koje djeluju najmanje 3 godine
 • OCD koje žele da unaprijede interne prakse etičnog, odgovornog i transparentnog poslovanja
 • OCD koji mogu realizovati projekat u periodu od 15.9.2023. do 30.6.2024., u trajanju od maksimalno 6 mjeseci.

III  ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 17. jula do 31. jula 2023. godine.

IV  NAČIN REALIZACIJA SREDSTAVA

U skladu s Kriterijima poziva, FTZ će u 2023. godini, dodjeliti podršku za 5 OCD iz BiH u maksimalnom iznosu do 5.000 KM po grantu (iznos bez PDV-a). Ugovor o dodjeli sredstava će FTZ potpisati sa odabranim OCD-a najkasnije do 15.09.2023. Svi projekti moraju biti realizovani do 30.6.2024., bez mogućnosti prodruženja za utrošak sredstava ili završetak projektnih aktivnosti.

Napomena: Sredstva iz ovog Javnog poziva ne uključuju troškove poreza na dodanu vrijednost, PDV. Sva pravna lica koja dobiju ova sredstva mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a preko Uprave za indirektno oporezivanje.

4.1. NAMJENSKO KORIŠTENJE SREDSTVA

Sredstva koja se budu odobrila po ovom pozivu se mogu usmjeriti na pokrivanje troškova za realizaciju aktivnosti koje će pomoći OCD-a iz BiH da poboljšaju interne kapacitete i performanse za uspostavljanje i poštovanje principa etičnog, transparentnog i odgovornog rada, za redovno informisanje javnosti o svom društveno korisnom radu, programima, ciljnim grupama i korisnicima, te predstavljanju efekata i uticaja koji ostvaruju u lokalnim zajednicama širom BiH. Više detalja u Kriterijima poziva.

V  NAČIN PRIJAVE

Zainteresovane OCD mogu aplicirati samo sa jednim prijedlogom projekta, isključivo putem ONLINE PRIJAVE. Prije popunjavanja prijave, aplikantima se preporučuje korištenje Uputa za popunjavanje online aplikacije.

Nakon popunjavanja on-line aplikacije, svaki aplikant će dobiti automatsku e-mail potvrdu o upješno podnesenoj prijavi. FTZ tim će, nakon uvida u aplikacije, poslati PDF verziju projektne aplikacije putem emaila, koju aplikant treba dostaviti u roku od 7 dana, potpisanu i ovjerenu, u dva štampana primjerka, na adresu FTZ: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

FTZ neće uzeti u razmatranje nepotpune aplikacije, kao ni one koje pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljene na prethodno navedeni način.

5.1. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Uz on-line aplikaciju, koju svaki aplikant dostavlja obavezno poštom, potrebno je obavezno poslati sljedeće dokumente:

 • Rješenje o registraciji (prvo i posljednje rješenje), samo za aplikante koji prvi puta apliciraju prema FTZ (kopija),
 • Statut OCD, samo za aplikante koji prvi puta apliciraju FTZ (kopija),
 • Finansijski izvještaj za prethodnu godinu/Bilans stanja i Bilans uspjeha (kopija),
 • Dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija) i
 • Izjavu/e o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

VI  PRODUŽENJE ILI PONIŠTAVANJE JAVNOG POZIVA

FTZ zadržava pravo da produži i/ili poništi javni poziv i/ili odbaci sve prijavljene projekte, ukoliko isti ne zadovolje opšte uslove za prijavu i Kriterije poziva. FTZ neće snositi nikakvu odgovornost prema

aplikantima tokom podnošenja prijave. Dostavljena dokumentacija od strane aplikanata se neće vraćati, a FTZ se obavezuje da ća sa istom postupati odgovorno i da povjerljive informacije o aplikantu neće dijeliti sa trećim stranama.

Za bilo kakvu podršku tokom razrade ideje i/ili ispunjavanja on-line aplikacije, molimo da nas kontaktirate putem e-mail standardi-to@fondacijatz.org ili putem telefona 035 362 830/831. Kontakt osoba ispred FTZ je Emina Kurtalić.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Kriterije javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Izvor: fondacijatz.org

Preuzeto sa. snagalokalnog.ba