Konkursi

JAVNI POZIV za eksperta u oblasti zagovaranja


Caritas Bosne i Hercegovine s partnerima, u okviru projekta Your Job2, objavljuje javni poziv za eksperta u oblasti zagovaranja.

Caritas Bosne i Hercegovine s partnerima, u okviru projekta Your Job2, a kojeg financira Austrijska razvojna agencija, Caritas Austrije, Secours Catholique objavljuje

JAVNI POZIV

za eksperta u oblasti zagovaranja

  1. CILJEVI I REZULTAT ANGAŽMANA

Jedan od specifičnih ciljeva projekta jeste povećanje efikasnosti sustava tržišta rada, povećanje svijesti o položaju mladih na tržištu rada, kao i uspostavljanje dijaloga za bolju integraciju mladih, a posebice mladih osoba, teže zapošljivih i koji se nalaze u osjetljivom položaju, kao što su osobe s invaliditetom. Ostvarivanje ovog cilja biće postignuto putem aktivnosti javnog zagovaranja, a prije svega uspostavljanjem dijaloga o politikama kako bi se uskladile potrebe i resursi između organizacija civilnog društva, kompanija i institucija, kao i promoviranjem najboljih praksi i informacija o zakonodavnom okviru za zapošljavanje mladih.

  1. INFORMACIJE ZA APLIKANTE
Broj izvršitelja:Minimalno jedan (1), a najviše dva (2) izvršitelja.
Vrsta ugovora:Za fizičke osobe: ugovor o djelu na temelju zakonske regulative.Za pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji i faktura.
Kratki opis zadataka:Za potrebe ostvarivanja opisanog projektnog cilja, predviđeno je angažiranje eksperta/kinje u oblasti javnog zagovaranja sa sljedećim zadacima:-   Formiranje 2 tima za javno zagovaranje u Banja Luci i Mostaru;-   Facilitacija timskih sastanaka u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru s projektnim koordinatorom (uključujući 6 okruglih stolova te 1 konferenciju);-   Izrada plana aktivnosti javnog zagovaranja u okviru timova, a prema Studiji izvodljivosti;-   Provodi i prati provođenje plana;-   Izvještavanje o provedenim aktivnostima.
Predviđeni budžet:Zainteresirani ekspert/kinja treba da dostave financijske ponude na osnovu broja radnih dana, a do maksimalnog iznosa od 4.800,00 KM.
Opći uvjeti:Najbolji kandidat/kinja bit će izabran na osnovu dokazanog iskustva i financijske ponude.Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s Caritasom Austrije zadržava pravo da organizira razgovore s potencijalnim ponuđačima prije finalne odluke o odabiru.
  1. NAČIN PRIJAVE

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na natjecaj(at)caritas.ba do 04. rujna/septembra 2023. god., do 16.00 sati.

Prijava treba sadržavati:

  • Prijavni obrazac
  • Životopis kandidata s opisom prethodnog iskustava;
  • Financijsku ponudu s vremenskim okvirom angažiranja s obzirom na opis poslova i zadataka i očekivane rezultate.

Kandidati koje se žele prijaviti na natječaj su obvezni preuzeti Opis uvjeta i zadataka za kandidate (ToR) s prijavnim obrascem s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba).

Pristigle prijave nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Projektni tim zadržava pravo kontaktirati svakog ponuditelja kako bi provjerio dostavljene informacije, uključujući i administrativne provjere ponuđača.

Sukob interesa

Ponude ne mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su u potencijalnom sukobu interesa, odnosno osobe koje na bilo koji način mogu utjecati na proces objektivnog donošenja odluka. Povjerenstvo i projektni tim zadržavaju pravo odbijanja aplikacije za koju se utvrdi da se nalazi u potencijalnom sukobu interesa sukladno domaćem zakonodavstvu.

  1. KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

Ivona Vidačković, Caritas BiH

Email: i.vidackovic(at)caritas.ba

Telefon: + 387 33 206 442

Preuzeto sa: caritas.ba