Vijesti

Prijave za kategorizaciju sportista

Sportisti iz Banje Luke imaju mogućnost da se prijave za gradsku stipendiju, na osnovu ostvarenih rezultata. Prijave za kategorizaciju, na osnovu koje se dodjeljuju stipendije, otvorene su od danas do 15. septembra.

Period prijave postignutih sportskih razultata radi kategorizacije sportista je:

  • od 1. jula 2018. godine do 1. jula 2019. godine ili
  • od 1. jula 2019. godine do 1. jula 2020. godine.

Ova kategorizacija sportista se obavlja za narednu budžetsku godinu. Sportisti mogu prijaviti postignute rezultate na jedan od predloženih perioda prijave, s tim da u izabranom periodu moraju ostvariti rezultate iz trenutne dobne kategorije kojom su obuhvaćenu sistemom takmičenja pripadajućeg republičkog sportskog saveza, odnosno u dobnoj kategoriji u kojoj se takmiče danom podnošenja prijave za kategorizaciju – pojasnili su iz Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport.

Takođe, sportisti ne mogu prijavljivati postignute rezultate u oba predložena perioda niti prijavljivati ostvarene rezultate u dobnoj kategoriji kojom nisu trenutno obuhvaćeni u sistemu takmičenja matičnog sportskog saveza, odnosno u dobnoj kategoriji u kojoj se takmiče danom podnošenja prijave za kategorizaciju.

Zahtjev za kategorizaciju – Obrazac KS podnosi se putem protokola (kancelarija 16) Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport.

Uz zahtjev za kategorizaciju (Obrazac KS), pored dokaza o ispunjenosti opštih uslova iz člana 10. sportista je dužan dostaviti i :

  1. uvjerenje o državljanstvu,
  2. uvjerenje matičnog sportskog saveza kojim dokazuje da sportista nema potpisan profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom,
  3. uvjerenje o prebivalištu/boravištu,
  4. uvjerenje da je aktivan član sportske oranizacije u kojoj je ostvario sportski rezultat, odnosno ispunjenje uslova za kategorizaciju,
  5. zapisnik sa takmičenja ili službeni bilten međunarodne sportske federacije i nadležnog pripadajućeg sportskog saveza, ili podatke sa službenih internet stranica pripadajuće međunarodne federacije u skladu sa odredbama člana 3. pravilnika,
  6. kopiju tekućeg račna i broja računa banke koja ima sjedište u Republici Srpskoj.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Preuzmite: Pravilnik i Obrazac

Preuzeto sa: Grad Banja Luka