Oglas za angažman tima edukatora/EDUKATORICA

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga radionica/edukacija za djecu i odrasle na području općtine Novo Sarajevo u sklopu projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.07.2022 godine sprovodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije. Odabrani tim treba biti u mogućnosti počati sa radom odmah ili u što je moguće kraćem roku.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Za potrebe sprovedbe projekta“Urbane šume – znanje i učešće svih”, neophodan je angažman tima edukatora/ica za realizaciju edukacija i praktičnog rada sa pomenutim grupama na terenu.

Opis zadataka:

Radionice/edukacije trebaju biti održavane u prosjeku jednom mjesečno u trajanju od ukupno 8 mjeseci (2 školska časa sa dva predavača) odvojeno za svaku od edukacija (za odrasle i djecu) te trebaju pratiti dinamiku realizacije samog projekta.

Edukacija za djecu se odnosi na 3 opšte teme:

1. Važnost podizanja zelenih površina,

2. klimatske promjene i načini djelovanja protiv istih u gradskim zonama,

3. podizanje zelenih površina.

Edukacije za odrasle se odnose na 4 opšte teme:

1. Važnost podizanja zelenih površina,

2. klimatske promjene i načini djelovanja protiv istih u gradskim zonama,

3. podizanje zelenih površina

4. Prava građanki i građana u urbanom planiranju I načini saradnje sa lokalnim vlastima.

Pored samih radionica/edukacija edukatori/ce/treneri/ce će dijelom učestvovati i u komunikaciji sa mjesnom zajednicom Trg heroja, Općinom Novo Sarajevo te sa Srednjom školom za okoliš i dizajn i OŠ „Hrasno“u svrhu koordinacije učesnika i izrade/prilagodbe sadržaja, a obavezna je i stalna komunikacija sa projektnim timom. Takođe, učestvovat će i u komunikaciji sa predstavnicima građanki I građana iz stambenih objekata koje se nalaze u ulicama u blizini planiranih edukativno-oglednih šuma tj Aleja lipa, Trg heroja, Porodice Ribar I Zmaja od Bosne a u svrhu animiranja i učešća. Projekat uključuje i mogućnost sudjelovanju u organizovanju i vođenju volonterskih akcija.

Opis zadataka:

  • Edukacija za odrasle – 10 radionica/edukacija: “Radionica za odrasle stanovnike MZ Trg heroja (obližnje zgrade) „Zeleni komšiluk“ će animirati učešće 50 osoba iz kvarta, naročito se nastojeći osigurati učešće starijih osoba, osoba s invaliditetom, te dugotrajno nezaposlenih osoba. Najmanje sedam osoba iz mjesne zajednice (4 žene i 3 muškarca) s područja MZ Trg heroja že intenzivno učestvovati u edukacijama i implementaciji projekta.
  • Edukacija za učenike OŠ i srednje škole – 10 radionica/edukacija: Najmanje dvije nastavnice – nastavnika iz  OŠ „Hrasno“ će zajedno s učenicima biti edukovani kroz  „Zelenu školu“ i direktno učestvovati u podizanju parka Urbana šuma, skupa s predstavnicima uprave, te službe za održavanje škole u dijelovima koji su relevantni za njhovo učešće. Najmanje  50 učenika (25 djevojčica i 25 dječaka) osnovne škole „Hrasno“ će učestvovati u segmentima realizacije programa, te će pohađati radionice. Najmanje 50 učenica i učenika (25:25) Srednje škole za okoliš i drvni dizajn će učestvovati u podizanju i održavanju parka, te raditi na animiranju ostalih učenika škole i predstavnika lokalne zajendice. Deset motiviranih učenica i učenika OŠ Hrasno koji budu demonstrirali najsnažniji interes u pripremnim aktivnostima, će  intenzivno pohađati samu „Zelenu školu“.

Uslovi za konkurs:

Ponuđači mogu biti fizička lica koja djeluju kao timovi a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga. Za oglas su neophodne sljedeće kvalifikacije:Obrazovanje edukatora: 1 šumarski inžinjer/inžinjerka, 1 inžinjer/inžinjerka arhitekture, 1 stručnjak za javnu upravu

Iskustvo: Voditelj/ica tima najmanje 2 godine iskustva, članovi tima najmanje 1 godina iskustva

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 10 bodova)

  • Obrazovanje –  1 šumarski inžinjer/inžinjerka, 1 inžinjer/inžinjerka arhitekture (2 boda)
  • Iskustvo –  realizacija istih ili sličnih edukacija i/ili iskustvo rada u obrazovanju (2 boda)
  • Metodologija izvođenja edukacija (1 bod)
  • Finansijska ponuda (5 bodova)

Prateća dokumentacija

1. Plan provođenja edukacija i treninga sa opisom (metodologija);

2. Biografije (sa jasnim informacijama o obrazovanju i relevantnom iskustvu);

3, Finansijska ponuda

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera

Ponuda mora stići najkasnije do 19.07.2022.god. do 11:00 sati, poštom sa naznakom: „EDU-1-22-Relaod2-SM ,a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, Sarajevo 71 000 SarajevoTelefon/faks Telephone/Fax:  +387 33 618 323; +387 33 618 324

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Timovi koji budu dostavili ponude koje ispunjavaju kriterijume mogu biti kontaktirani radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani timovi će biti obavješteni najkasnije do 21.07.2022.

Preuzeto sa: hocu.ba