Ostalo

Osigurati slobodu od svih oblika rodno zasnovanog nasilja

Cilj GAP-a III (Gender akcionog plana) je da ubrza napredak ka rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena i djevojčica postavljajući ciljeve i akcije u šest ključnih tematskih područja politike, a prvo po redu tematsko područje jeste Osigurati slobodu od svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Svako ljudsko biće ima pravo da živi život bez bilo kojeg oblika nasilja. Ipak, ovo je daleko od stvarnosti. Više oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama – ili nasilje koje je usmjereno protiv žene jer je ona žena opstaje u svakoj zemlji, čineći jedan od najraširenijih i najmanje prijavljenih oblika kršenja ljudskih prava. Žene i djevojčice sa invaliditetom, manjinske grupe, žene i djevojčice migranti, LGBTIQ osobe su grupacije koje su pod posebnim rizikom.

  • 35% žena je iskusilo rodno zasnovano nasilje. U nekim zemljama, taj procenat je i do 70%
  • Svake godine, preko 4 miliona djevojčica su pod rizikom od ženskog genitalnog sakaćenja
  • U nekim zemljama, 40% djevojčica se uda prije nego što navrši 18 godina, a 12% prije 15. godine

Ukorijenjeno u štetnim društevenim normama i streotipima u velikom dijelu kultura i društvenih klasa, rodno zasnovano nasilje pogađa sve zajednice sa strašnom cijenom za žrtve, njihove porodice, društva i ekonomije. U mnogim dijelovima svijeta, COVID-19 pandemija je uzela svoj danak sa naglašenim porastom femicida i rodno zasnovanog nasilja, uključujući nasilje u porodici.

Očekuje se da će COVID-19 kriza rezultirati sa dodatnih 13 miliona dječijih brakova koji se inače ne bi dogodili u razdoblju između 2020. i 2030. godine.

EU je finansirala širok raspon inicijativa i programa širom svijeta s ciljem da okonča sve oblike rodno zasnovanog nasilja, uključujući dječije, rane i prisilne brakove (DRPB), žensko genitalno sakaćenje (ŽGS) i rodno pristrasnu selekciju (preferiranje sinova na rođenju), itd. Poseban naglasak je na strašnim efektima seksualnog nasilja povezanog sa sukobima kao što je zločin protiv čovjčnosti i ratni zločin, obično usmjeren protiv žena svih dobi, kao i muškaraca i dječaka, te na kažnjavanju i/ili uništavanju cijelih zajednica ili populacija.

Inicijativa EU-UN Pod lupom, pokrenuta doprinosom EU sa inicijalnih 500 miliona evra, je jedinstven globalni program, koji je investicija za prevenciju i podršku eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Fokusiran je na poboljšanje zakona i javnih politika, izgradnji institucionalnog kapaciteta, kvaliteti pružanja osnovnih usluga, upravljanju podacima i pokretima osnaživanja žena kao i izazovu štetnih društvenih normi i streotipa. Lekcije naučene iz rodno transformacijskog pristupa Inicijative Pod lupom i sličnih progrma pružiće dodatne informacije prilikom implementacije narednih aktivnosti.

Humanitarne krize, konflikt, katastrofe i pandemije povećavaju rizik od seksualnog i rodno zasnvanog nasilja koje mora biti spriječeno i locirano od samog početka. Pristupi usmjereni na preživjele uzimaju u obzir intersekcijske oblike diskriminacije koji su još uvijek ključni.

Humanitarna pomoć EU uključuje akciju prevencije i odgovora na seksualno i rodno zasnovano nasilje u okviru njenog programa koji se odnosi na zaštitu i zdravlje.

Akcija EU bi trebala doprinijeti:

  • povećanju zaštite – tako to će podržati zakonodavstvo koje kriminalizuje sve oblike rodno zasnovanog nasilja i izgradnju kapaciteta institucija za provođenje zakona zajedno sa međunarodnim zakonskim i političkim okvirom;
  • promociji prevencije – tako što će osporavati štetne rodne norme, raditi sa relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se osigurao pristup baziran na žrtvama i mjere koje bi okončale recidiv počinilaca, te angažovati muškarce i dječake, tradicionalne i religijske lidere;
  • povećanju procesuiranja počinilaca, uključujući osobe koje se bave trgovnom ljudima tako što će jačati pritup baziran na žrtvama od strane tijela za provođenje zakona;
  • jačanju zaštite preživjelih tako što će podržati pristup socijalnim i pravnim službama koje rade sa žrtvama sa pristupom baziranim na preživjelima, naročito u krhkim konfliktnim/post-konfliktnim situacijama ili kada se preživjeli suočavaju sa intersekcijskim diskriminacijama;
  • podršci pristupu servisima psiho-socijalne pomoći i učešću u ekonomskom i društvenom životu žrtava koje su doživjele rodno zasnovano nasilje i bile žrtve trgovine ljudima;
  • sigurnosti i kvalitetu humanitarnih akcija koje podržavaju spremnost, prevenciju i odgovor na seksualno i rodno zasnovano nasilje te rad na Pozivu na akciju;
  • jačanju organizacija za ženska prava i društvenih pokreta kao i organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na pitanju rodno zasnovanog nasilja i seksualnog nasilja povezanog sa sukobima.

Preuzeto sa: HCA BL