Grantovi

JAVNI POZIV Za podnošenje projektnog prijedloga – za dodjelu grantova nevladinim organizacijama/udruženjima koji su aktivni u sektoru pravosuđa

Lucid Linx d.o.o. Sarajevo, uz finansijsku podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, a za potrebe Projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa” koji podržava Vlada Švicarske objavljuje:

JAVNI POZIV Za podnošenje projektnog prijedloga – za dodjelu grantova nevladinim organizacijama/udruženjima koji su aktivni u sektoru pravosuđa

Uvod

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „VSTV BiH“) implementira projekat “Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“ (u daljem tekstu: „Projekat“) koji podržava Vlada Švicarske u BiH. Osnovni cilj Projekta je unaprijediti efikasnost i transparentnost tužilačkog sistema, te na taj način omogućiti održavanje vladavine prava i smanjenje nekažnjivosti, shodno standardima Evropske Unije.

Aktivnosti Projekta koje su usmjerene na povećanje otvorenosti tužilaštava i dostupnosti informacija o radu pravosudnih institucija u BiH stručnoj i široj javnosti, realizovane su kroz implementaciju Strategije za postupanja sa osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima (u daljem tekstu: „Strategija“). Strategija je usvojena na sjednici VSTV BiH dana 12.01.2017. godine, a nastala je kao rezultat opredjeljenja VSTV BiH i tužilaštava u BiH da otvore rad tužilaštava za javnost i kreiraju jasne kanale komunikacije i saradnje sa građanima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim segmentima društva.

S ciljem ostvarenja strateških ciljeva usmjerenih na jačanje kapaciteta u dijelu koji se odnosi na poboljšanja percepcije javnosti o radu tužilaštava, a u sklopu aktivnosti kojima VSTV-ov Projekat “Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“ pruža podršku u procesu implementacije Strategije, u drugoj fazi Projekta kroz program malih grantova angažovane su organizacije civilnog društva koje su aktivne u sektoru pravosuđa. Organizacije civilnog društva su kroz realizaciju odabranih projekata dale doprinos osiguranju profesionalnog postupanja prema učesnicima u radnjama iz nadležnosti tužilaštava, te upoznavanju društvene zajednice sa radom tužilaštava, kao i uspostavljanju i održavanju interakcije sa društvenom zajednicom, s konačnim ciljem povećavanja transparentnosti tužilaštva, kako bi se omogućila korist za građane kao krajnje korisnike. U okviru prethodnog ciklusa dodjele grantova nevladinim organizacijama koje su pružale podršku tužilaštvima i VSTV-u u postizanju standarda definisanih Strategijom, realizovani su projekti „Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka” (Udruženje građana „Vive žene“ iz Tuzle), “Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima – Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente” (Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ Sarajevo) i „Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti” (Udruženje za borbu protiv korupcije “Transparency International” i Asocijacija za demokratske inicijative).

Program malih grantova

Cijeneći rezultate ostvarene angažmanom organizacija civilnog društva kroz implementaciju odabranih projekata u prethodnoj, drugoj fazi Projekta, VSTV BiH kroz Projekat “Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“, te uz finansijsku podršku Ambasade Švicarske u BiH, planira nastavak aktivnosti usmjerenih na realizaciju Programa malih grantova u cilju uspostavljanja partnerskih odnosa sa nevladinim organizacijama, udruženjima, udrugama, organizacijama civilnog društva koje su aktivne u sektoru pravosuđa, sa zajedničkim ciljem omogućavanja koristi za građane kroz kvalitetno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti tužilaštava, a u skladu sa Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima.

Odabrani projekti trebaju biti u direktnoj vezi sa strateškom orijentacijom i aktivnostima planiranim Projektnim dokumentima i isti će biti finansirani iz sredstava koja je za ovu aktivnost na raspolaganje stavila Ambasada Švicarske u BiH.

Za realizaciju navedene aktivnosti na raspolaganju je budžet od 60.000,00 KM za ukupno 2 projekta, čiji traženi budžet treba da iznosi do 30.000,00 KM.

Provedbom odabranih projekata nastoji se osigurati dodatni doprinos implementaciji Strategije, te povećati do sada ostvareni procenat realizacije pojedinačnih aktivnosti u okviru iste.

Oblasti na koje treba da se odnose projektni prijedlozi

Prioritetne oblasti i ciljevi angažmana nevladinih organizacija usmjereni su na pružanje podrške svim tužilaštvima u BiH na implementaciji strateškog cilja 3 strategije koji glasi: Uspostaviti i održavati interakciju sa društvenom zajednicom radi suzbijanja svih vrsta kriminala.

Prvi projektni prijedlog potrebno je da bude usmjeren na pružanje podrške tužilaštvima u implementaciji strateškog programa 3.1. Povećati zainteresovanost građana za rad tužilaštava i ohrabriti građane da daju svoj doprinos procesuiranju počinilaca krivičnih dijela.

Prilikom definisanja projektnih ciljeva, mjera i aktivnosti u okviru realizacije ovog strateškog programa potrebno je voditi računa da se uzmu u obzir prioritetne oblasti u radu tužilaštava kao i oblasti od posebnog značaja za građane kao krajnje korisnike.

Drugi projektni prijedlog potrebno je da bude usmjeren na pružanje podrške tužilaštvima u implementaciji strateškog programa 3.2. Ostvariti strateška partnerstva u zajednici i uspostavu platforme za kontinuiranu saradnju između organizacija civilnog društva i pravosuđa.

Prilikom definisanja projektnih ciljeva, mjera i aktivnosti potrebno je predvidjeti podršku svim tužilaštvima u BiH i razviti mehanizam koji će osigurati održivost predloženog modela saradnje.

Sadržaj projektnih prijedloga

Pored kratkog opisa projekta, prijedlog projekta treba da sadrži:

  • jasno prikazanu procjenu potrebe za provedbu predloženih aktivnosti;
  • razradu mogućih rješenja predložene problematike;
  • glavne i specifične ciljeve projekta;
  • identifikaciju korisnika projekta/ciljane grupe, odnosno identifikaciju direktnih i indirektnih korisnika na koje je projekat usmjeren;
  • detaljan opis projektnih aktivnosti;
  • plan aktivnosti koji uključuje faze i vremenske okvire implementacije projekta;
  • predviđene dugoročne efekte uz navođenje konkretnih i mjerljivih poboljšanja koja trebaju proizaći iz projekta;
  • identifikaciju svih relevantnih aktera koji bi mogli da učestvuju u realizaciji predloženih aktivnosti, uz navođenje zadataka koje će pojedini partneri obavljati unutar projekta;
  • budžet.

Pravo učešča

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti nevladine organizacije registrovane u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Projektni prijedlozi se podnose isključivo na Obrascu za prijavu. Uz prijavu je potrebno dostaviti i listu prethodnih projekata i aktivnosti sa naznakom vremena trajanja. VSTV BiH će izvršiti proces selekcije uspješnih prijedloga, a sredstva za grantove će biti isplaćena od strane Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini posredstvom Implementatora Lucid Linx d.o.o. Sarajevo.

Na ovaj javni poziv mogu se predati prijedlozi projekata čiji traženi budžet iznosi do 30.000,00 KM.

Konačnu odluku o izboru 2 projektna prijedloga donosi Komisija sastavljena od tri člana, po jednog predstavnika Implementatora (Lucid Linx d.o.o. Sarajevo), Donatora (Ambasada Švicarske u BiH) i VSTV-a BiH (rukovodioca Projekta).

Po okončanju izbornog postupka, Implementator će zaključiti ugovore o grantu sa korisnicima granta, a VSTV BiH će, shodno svojim ugovorom utvrđenim obavezama, pratiti dinamiku i uspješnost realizacije projekata na osnovu narativnih i finansijskih izvještaja Implementatora i korisnika granta.

Trajanje projekata

Period implementacije odabranih projekata ne može biti duži od šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora, s tim što svaki odobreni projekat mora biti implementiran najkasnije do 30.10.2021. godine.

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga može se preuzeti na web stranici https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=99816.

Ispunjen Obrazac za prijavu, sa svom zahtijevanom dokumentacijom, se dostavlja na e-mail adresu VSTVProjekatzaTuzilastva@pravosudje.ba na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH, sa naznakom: „Prijava na javni poziv – Za podnošenje projektnog prijedloga – za dodjelu grantova nevladinim organizacijama/udruženjima koji su aktivni u sektoru pravosuđa“.

Rok za predaju prijedloga projekata je 16.04.2021. godine u 16:00 sati. Prijave koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona: 033/707-523, ili upitom na email: VSTVProjekatzaTuzilastva@pravosudje.ba

Preuzeto sa: pravosudje.ba