IzdvajamoStipendije

Objavljen Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2023/2024. godini

​Na osnovu člana 106. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19), člana 14. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/20, 37/24), tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić” („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 33/11) i Saglasnosti predsjednika i članova Fonda „Dr Milan Jelić” na broj i visinu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2023/2024. akademsku godinu, Ministarstvo  za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, r a s p i s u j e

KONKURS

za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija

na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i

visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2023/2024. godini

I Predmet

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija za studente koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić” (u daljem tekstu: Fond) za akademsku 2023/2024. godinu, i to:

a) studentima II ciklusa studija koji studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu – ukupno 7 (sedam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljadakonvertibilnihmaraka) po naučnim oblastima, i to:

 – 1 stipendija studentima tehničkih nauka,

 – 1 stipendija studentima prirodnih nauka,

 – 1 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,

 – 1 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,

 – 1 stipendija studentima društvenih nauka,

 – 1 stipendija studentima humanističkih nauka i

 – 1 stipendija studentima umjetnosti.

b) studentima III ciklusa studija na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu –  ukupno 7 (sedam) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM (desethiljadakonvertibilnihmaraka) po naučnim oblastima, i to:

 – 1 stipendija studentima tehničkih nauka,

 – 1 stipendija studentima prirodnih nauka,

 – 1 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,

 – 1 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,

 – 1 stipendija studentima društvenih nauka,

 – 1 stipendija studentima humanističkih nauka i

 – 1 stipendija studentima umjetnosti.

v) Studentima II ciklusa studija koji ne studiraju na javnim univerzitetima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Ministarstvo dodjeljuje 1 stipendiju u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljadakonvertibilnihmaraka).

g) Studentima III ciklusa studija koji ne studiraju na javnim univerzitetima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Ministarstvo dodjeljuje 1 stipendiju u iznosu od 10.000,00 KM (desethiljadakonvertibilnihmaraka).

II Opšti uslovi – II ciklus

Student II ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije ako:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) je redovan student jednog od univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,

3) na I i II ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,

4) je na I ciklusu akademskih studija ostvario prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50) ili je I ciklus akademskih studija završio na visokoškolskoj ustanovi rangiranoj do 200. mjesta (uključujući 200. mjesto) na Times Higher Education World University Rankings (THE) i/ili Shanghai Ranking i ostvario prosječnu ocjenu veću od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00),

5)  nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja konkursa,

6) ima ostvaren najmanje jedan rezultat u nauci i umjetnosti u skladu sa propisanim kriterijumima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,

7) prvi put upisuje godinu studija za koju konkuriše za dodjelu stipendije.

III Opšti uslovi – III ciklus

Student III ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije ako:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) je redovan student jednog od univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,

3) na II i III ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,

4)  je na II ciklusu akademskih studija ostvario prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50) ili je II ciklus akademskih studija završio na visokoškolskoj ustanovi rangiranoj do 200. mjesta (uključujući 200. mjesto) na Times Higher Education World University Rankings (THE) i/ili Shanghai Ranking i ostvario prosječnu ocjenu veću od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00),

5) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja konkursa,

6) ima ostvaren najmanje jedan rezultat u nauci i umjetnosti u skladu sa kriterijumima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,

7) prvi put upisuje godinu akademskih studija za koju konkuriše za dodjelu stipendije.

Studenti koji nemaju obavezu polaganja ispita tokom III ciklusa akademskih studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu ne mogu konkurisati za dodjelu stipendije.

IV Kriterijumi

Kriterijumi za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata su:

1) ostvareni rezultati u nauci i umjetnosti,

2) rang visokoškolske ustanove na Times Higher Education World University Rankings (THE) i/ili Shanghai Ranking,

3) prosječna ocjena sa prethodnog ciklusa akademskih studija.

Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

V Potrebna dokumentacija  

Dokazi o ispunjavanju opštih uslova Konkursa su:

1)   uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) potvrda o statusu redovnog studenta II ciklusa, odnosno III ciklusa akademskih studija, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusu, odnosno III ciklusu akademskih studija,

3) potvrda nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student završio prethodni ciklus akademskih studija o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na prethodnom ciklusu akademskih studija,

4)  dokaz o ostvarenim rezultatima u nauci i umjetnosti.

Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za studente II i III ciklusa akademskih studija pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti.

Dokaze o ispunjenosti uslova koji se pribavljaju sa univerziteta u Republici Srpskoj pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti.

Dokaze o ispunjenosti uslova koji se pribavljaju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu dostavljaju studenti u elektronskoj formi putem aplikacije.

Dokaze o ispunjavanju uslova o ostvarenim rezultatima u nauci i umjetnosti u skladu sa kriterijumima navedenim u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu studenti dostavljaju u elektronskoj formi putem aplikacije.

VI – Rok i uslovi za prikupljanje dokumentacije

Dokaze o ispunjavanju uslova koji se pribavljaju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana objave konkursa.

Uz dokaze koji se dostavljaju na stranom jeziku dostavlja se ovjeren prevod dokumenta na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj.

Studenti koji ostvare pravo na stipendiju, prije potpisivanja ugovora  dostavljaju dokaze o ispunjavanju uslova u orginalu, osim onih dokumenata koje Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

VII Način i rok podnošenja prijave

Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se podnosi elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na internet stranici Ministarstva i Fonda.

Konkurs je otvoren do 16.06.2024. godine

Link za prijavu na konkurs: https://eprijava.vladars.rs/login

Korisnička dokumentacija

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerztetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu

Formula za izračunavanje ekvivalentnih ocjena

Preuzeto sa: Ministarstvo