IzdvajamoOstalo

Poziv za dostavljanje literarnih i likovnih radova: “O nasilju se ne šuti!“

Nasilje nad ženama i djevojčicama grubi je oblik kršenja osnovnih ljudskih prava i rasprostranjen je društveni problem u svim državama svijeta, a Bosna i Hercegovina, nažalost, nije izuzetak. U cilju borbe i sprečavanja svakog oblika rodno zasnovanog nasilja, Bosna i Hercegovina je bila šesta država koja je ratificirala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, još poznatiju kao Istanbulska konvencija. Konvencija definira nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu dovesti do fizičke, seksualne, psihičke, odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti, bilo u privatnom životu.

Kampanja glavnog sekretara Ujedinjenih naroda UNiTE do 2030. za okončanje nasilja nad ženama (UNiTE kampanja) proglasila je svaki 25. u mjesecu kao Narandžasti dan s ciljem podizanja svijesti i poduzimanja mjera za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Kao svijetla i optimistična boja, narandžasta predstavlja budućnost bez nasilja nad ženama i djevojčicama.

Institut za razvoj mladih KULT već godinama ukazuje na problem nasilja nad ženama i djevojčicama i svakog 25. u mjesecu obilježava Narandžasti dan, dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Kroz različite kampanje i aktivnosti, Institut upoznaje javnost o prisutnosti nasilja nad ženama i djevojčicama, educira mlade o rodnoj ravnopravnosti i pravima žena i djevojčica u našem društvu kao i o načinima prijave i prevencije nasilja te zagovara najbolja rješenja za zaustavljanje ili smanjenje nasilja nad ženama i djevojčicama. Poziv za dostavljanje literarnih i likovnih radova: “O nasilju se ne šuti!“

Institut za razvoj mladih KULT poziva učenike osnovnih i srednjih škola da daju svoj doprinos obilježavanju Narandžastog dana tako što će učestvovati u izradi likovnih i literarnih radova o temi: “O nasilju se ne šuti!”

Ovom temom želimo afirmirati etičko promišljanje i razgovarati sa učenicima na temu nasilja nad ženama i djevojčicama. Danas su žene širom svijeta u sve većoj mjeri žrtve nasilja, kako fizičkog tako i psihičkog.

Koje je vaše mišljenje o ovoj temi? Primjećujete li porast nasilja nad ženama i djevojčicama? Da li znate prepoznati nasilje i kako reagirate u tim slučajevima? Kako se žene i djevojčice mogu zaštiti od nasilja? Kako i da li institucije vlasti u BiH sankcioniraju nasilje nad ženama i djevojčicama?

Pozivamo sve učenike osnovnih škola od 5 – 9. razreda i učenike srednjih škola u Bosni i Hercegovini, da uz pomoć svojih učitelja, nastavnika i profesora razmisle o postavljenoj temi, prenesu svoja iskustva i razmišljanja i pripreme literarni ili likovni rad koji će njihovu poruku prenijeti široj javnosti.

Saopćenje za medije • Poziv za dostavljanje literarnih i likovnih radova o temi: “O nasilju se ne šuti!”

Ko može učestvovati?
 Učenici osnovnih škola u Bosni i Hercegovini od 5 – 9. razreda (literarni ili likovni rad)
 Učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini (literarni ili likovni rad)

Kako dostaviti radove?

Literarni rad: dostaviti u elektronskom obliku (Word ili PDF dokument) putem linka https://s.mladi.org/NarandžastiRadovi, ne smije biti duži od dvije stranice A4 kucane fontom Times New Roman 12. Radovi se mogu dostaviti na jednom od službenih jezika BiH, na ćirilici ili latinici, ili na engleskom jeziku.

Likovni rad: dostaviti u elektronskom obliku (fotografija) putem linka https://s.mladi.org/NarandžastiRadovi, a original poštom na adresu: Institut za razvoj mladih KULT, 4. viteške brigade 34 – 36, 71 210 Ilidža uz napomenu: #OrangeDay – Likovni rad. Dozvoljeno je upotrijebiti sve crtačke i slikarske tehnike, format rada blok 3 ili 5.

Ko će biti nagrađen?

Najbolji radovi će biti prigodno nagrađeni u sljedećim kategorijama:
 Literarni radovi – učenici od 5. do 9. razreda osnovne škole
 Likovni radovi – učenici od 5. do 9. razreda osnovne škole
 Literarni radovi – učenici srednjih škola
 Likovni radovi – učenici srednjih škola

Najbolji likovni radovi kao i odlomci iz literarnih radova će se koristiti na štampanim i elektronskim promotivnim materijalima Instituta za razvoj mladih KULT. Komisija za ocjenu i izbor radova će se sastojati od tri člana koje imenuje Institut za razvoj mladih KULT. Za sve dodatne upute i pojašnjenja možete nas kontaktirati na broj: 033 778 763 i/ili email: dunja.jalimam@kultbih.org i anel.hotic@kultbih.org.

Rok za dostavljanje radova je nedjelja, 17. septembar 2023. godine do 23.59 sati, a objavljivanje pobjednika će biti prilikom obilježavanja Narandžastog dana, 25. septembra 2023. godine.

Nadamo se da ćete prepoznati važnost ove kampanje i učestvovati u obilježavanju Narandžastog dana kako bismo zajedno podržali žrtve u vremenu koje zahtijeva još odlučnije djelovanje u prevenciji nasilja i borbi za ravnopravan položaj žena u društvu. I ne zaboravite – upravo ovakve inicijative mogu žrtvu ohrabriti da izađe iz nasilja i promijeniti joj život.

Izvor: Saopštenje