Ostalo

Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponude za izradu priručnika o rodno zasnovanom nasilju

Fondacija CURE poziva istraživače/ice za dostavljanje ponude za izradu priručnika o rodno zasnovanom nasilju koji će se koristiti u radu sa aktivistima i aktivistkinjama koji/e se bave pitanjima rodno zasnovanog nasilja, rodno zasnovanog nasilja u vezama  mladih i vršnjačkog nasilja, uz predstavljanje relevantnog pravnog okvira Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. U priručniku će se oblici nasilja prikazati kroz ispovijesti osoba koje su preživjele nasilje što će omogućiti i komparativni prikaz zastupljenosti rodno zasnovanog nasilja u navedenim državama.

CILJ

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za ravnopravnost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizirajući afirmativne akcije, Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. U sklopu projekta UProot Gender Based Violence koji podržava Fond za Zapadni Balkan, Fondacija CURE, u saradnji sa partnerskim organizacijama Prima iz Crne Gore, Alternativni centar za devojke iz Srbije i Centar za edukaciju i istraživanje (CESI) iz Hrvatske, objavljuje javni poziv za angažman stručne osobe odnosno istraživača/ice za izradu priručnika o rodno zasnovanom nasilju sa fokusom na sprječavanje i preveniranje rodno zasnovanog nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja. Ovaj priručnik moći će koristiti aktivisti i aktivistkinje koji/e se bave pitanjima rodno zasnovanog nasilja, a u njemu će biti predstavljen i relevantni pravni okvir Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.  Fondacija CURE će ga koristiti u radu sa aktivistima/kinjama, volonterima/kama, srednjoškolcima/kama i drugim osobama koje se bave temama rodno zasnovanog nasilja. Fondacija CURE će promovirati i distribuirati priručnik u sve četiri navedene zemlje, te organizirati regionalnu konferenciju u Sarajevu na kojoj će biti predstavljeni rezultati i komparativna analiza zastupljenosti rodno zasnovanog nasilja po državama. Priručnik treba biti završen do avgusta  2023. godine.

Uslovi

 • Posjedovanje znanja (teorijskog i praktičnog) o temi rodno zasnovanog nasilja sa naglaskom na nasilje u vezama mladih
 • Najmanje tri (3) godine iskustva u radu kao istraživač/ica, konsultant/ica i/ili predavač/ica na temu rodno zasnovanog nasilja
 • Posjedovanje znanja u radu sa mladima na temama rodno zasnovanog nasilja, prevencije vršnjačkog nasilja, nenasilne komunikacije, stereotipa, predrasuda, diskriminacije, spola i roda
 • Posjedovanje znanja i iskustva u pisanju priručnika, analiza i istraživanja iz navedene oblasti
 • Posjedovanje dobrih komunikacijskih vještina i osjetljivost prema ciljanoj grupi
 • Poznavanje relevantnog pravnog okvira BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore
 • Izuzetne vještine upravljanja vremenom i sposobnost da se ispoštuju rokovi
 • Kreativnost u osmišljavanju i kreiranju metodologije i koncepta priručnika
 • Mogućnost putovanja u periodu od aprila do juna 2023. godine na trodnevne studijske posjete u Beograd, Podgoricu i Zagreb (troškove putovanja koji uključuju prevoz, hranu i smještaj snosi Fondacija CURE).

Prednost pri odabiru će imati osobe – autori/ce koji/e posjeduju znanja i iskustva u oblasti rodno zasnovanog nasilja, ženskih prava i rodne ravnopravnosti, s posebnim fokusom na nasilje u vezama mladih.

Sadržaj prijave
 • Biografija sa detaljnim informacijama  
 • Finansijska ponuda prikazana u konvertibilnim markama bruto/neto
 • Pismo motivacije od najviše 500 riječi
 • Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih djela (publikacije, istraživanja, analize) na navedenu temu
 • Navedene najmanje #3 osobe koje mogu dati direktnu preporuku za kandidata/kinju
 • Prijava treba biti sačinjena na B/H/S jeziku i obavezno sadržavati kontakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon)

Rokovi

Deatlji u vezi angažmana će biti definirani nakon razgovora sa odabranim saradnicima/ama.

Rok za izradu priručnika je pet mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa Fondacijom CURE.

Prijave je potrebno poslati do 10.03.2023. do 12:00 sati na  e-mail: medina@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za prijavu možete nas kontaktirati na: Fondacija CUREDolina 171 000 SarajevoTel/Fax: +387 33 207-561e-mail: medina@fondacijacure.org

Preuzeto sa: mreza-mira.net