Grantovi

Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs): Javni pozivi

Finansiranje putem grantova i prilike za jačanje kapaciteta u okviru projekta CC4WBs organizovani su u sljedeće četiri tematske oblasti:

  1. unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora;
  2. mobilnost umjetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza; 
  3. regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa;
  4. zaštita i korištenje kulturnog naslijeđa za održivi razvoj.

Javni pozivi su sada otvoreni, i organizacije i pojedinci su pozvani da pošalju svoje prijedloge u sklopu gore navedenih oblasti i u skladu sa uslovima navedenim u nastavku teksta.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za organizacije i pojedince

Ovaj javni poziv obuhvata četiri tematske oblasti, a podnosioci projekata biraju na koju će se od njih fokusirati. Molimo da pročitate Smjernice za podnošenje projekata u svrhu detaljnijeg informisanja o svakoj tematskoj oblasti.

Osnovne informacije

Ko može da se prijavi: Organizacije civilnog društva i javne institucije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. 

Mogućnosti: Grant finansiranje do 80.000 EUR po projektu.

Trajanje: Predloženi projekti mogu trajati od 3 do 18 mjeseci.

Krajnji rok za podnošenje projekata: 31. mart 2023. godine, u 17.00 sati, po srednjoevropskom vremenu.

Tematske oblasti

  1. Unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora

Podnosioci projektnih prijava su pozvani da pripreme prijedloge za usmjeravanje lokalnog stvaralaštva, kulturnog preduzetništva i održivog korištenja kulturnog naslijeđa, i da promovišu kulturnu i kreativnu valorizaciju javnih prostora, doprinoseći tako razvoju lokalne zajednice, uključujući mlade i žene.

2. Mobilnost umjetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza

Ova tematska oblast je podijeljena na dva LOT-a.

LOT 1: Podnosioci prijava su pozvani da pripreme prijedloge koji imaju za cilj unapređenje kapaciteta medijskih profesionalaca i kreatora sadržaja koji se bave temama iz oblasti umjetnosti i kulture na taj način što će se suprostavljati dezinformacijama, čime se jača sloboda izražavanja, ali i slobodni, nezavisni i pluralistički mediji.

LOT 2: Podnosioci prijava su pozvani da podnesu prijedloge za razvoj platforme “Creative Gate”, digitalnog portala čiji je cilj da promoviše i olakša saradnju sa i među profesionalcima iz domena kulturnih i kreativnih industrija širom Zapadnog Balkana.

3. Regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa

Ova tematska oblast je podijeljena na tri LOT-a.

LOT 1: Podnosioci prijava su pozvani da podnesu prijedloge za bilo koju od navedenih tačaka, ili njihove kombinacije:

  • Međugradski festivali, umjetnička takmičenja, kulturni događaji i regionalna saradnja za istraživanje i razvoj kulture i stvaralaštva sa fokusom na održivi razvoj;
  • Podsticanje regionalne saradnje na određenim temama (npr. kultura i kreativnost za društvene inovacije), uključivanje partnera iz različitih gradova ili stvaranje mogućnosti za razmjenu sa i između Creative Cities, u saradnji sa UNESCO Creative Cities iz zemalja Zapadnog Balkana i iz EU;
  • Umjetničke rezidencije iz bilo koje vrste umjetnosti ili kulturnog izraza na Zapadnom Balkanu ili u saradnji sa zemljama EU sa ciljem da podrže mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika.

LOT 2: Aplikanti se mogu prijaviti za grant za sektorski razvoj kroz predlaganje održivih, samoupravnih Culture and Creativity Learning Labs fokusiranih na teme poslovnog planiranja, upravljanja, angažovanja zajednice, komunikacije, zastupanja, prikupljanja sredstava, produkcijom i tehničkim vještinama, kao i umjetničkih i kustoskih praksi.

LOT 3: Kandidati se mogu prijaviti za grant za umjetničke koprodukcije koje imaju za cilj da podrže regionalne saradnje koje adresiraju društvene izazove u regionu, ali i da stimulišu produkciju kulurnog sadržaja, kao i mobilnost. Poželjno je da kandidati razviju i promovišu ideje od globalne važnosti u umjetničkoj i kulturnoj produkciji.

4. Zaštita i korištenje kulturnog naslijeđa za održivi razvoj

Podnosioci prijava su pozvani da pripreme manje projekte na temu kulturnog naslijeđa kako bi podstakli lokalno učešće i angažovanje zajednice za održivi razvoj, ali i da podrže definisanje, poboljšanje ili implementaciju inkluzivnih i održivih sistema upravljanja i planova za lokalitete.

Da biste preuzeli formulare za prijavu, provjerili kriterijume i pročitali uslove, molimo vas da pažljivo pročitate upustvo za podnosioce prijave.

Javni poziv za iskazivanje interesovanja za pojedince

Ovaj javni poziv za iskazivanje interesovanja je dio druge tematske oblasti: mobilnost umjetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza. Za detaljnije informacije o ovoj tematskoj oblasti, molimo vas da pročitate uputstvo.

Osnovne informacije

Ko može da se prijavi: Punoljetni (18+) profesionalci iz kulturnih i kreativnih industrija, medijski stručnjaci i drugi pojedinci zainteresovani za kreiranje medijskih sadržaja o kulturi i kreativnosti.

Mogućnosti: Izgradnja kapaciteta i profesionalni razvoj za pojedince iz kulturnog, kreativnog i medijskog sektora.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. mart 2023. godine, u 17.00 sati, po srednjoevropskom vremenu.

Tematska oblast

Mobilnost umjetnika, medijskih i stručnjaka u kulturnom sektoru, tako da se povežu i da promovišu raznolikost kulturnih izraza

Ova tematska oblast podijeljena je na dva LOT-a, koji su dalje podijeljeni u različite programske cikluse. 

LOT 1 / Programski ciklus 1: Creative Leaders Academy – Očekivano trajanje je približno mjesec dana u prvoj polovini 2023. godine.

LOT 2 / Programski ciklus 1: Creative Spotlight – Očekivano trajanje aktivnosti stručnog usavršavanja je približno dva mjeseca u prvoj polovini 2023. godine. Nakon završetka te faze, trebalo bi da počne proizvodnja medijskog sadržaja.

LOT 2 / Programski ciklus 2: Borba protiv dezinformacija – Očekivano trajanje aktivnosti je oko dva mjeseca nakon prvog programskog ciklusa. Nakon završetka te faze, trebalo bi da počne proizvodnja medijskog sadržaja.

Da biste preuzeli formulare za prijavu, provjerili kriterijume i pročitali uslove, molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za iskazivanje interesovanja.

Preuzimanje

Preuzeto sa: britishcouncil.ba