Vijesti

Izrada Omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine

Radna grupa za izradu „Omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine“ održala je dvodnevni sastanak na kojem su definisani glavni elementi strateške platforme za Omladinsku politiku.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je započelo proces izrade „Omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine“, četvrte petogodišnje strategije za mlade, i u tu svrhu je sprovedena Analiza implementacije prethodne strategije, kroz anketno istraživanje stavova mladih u Republici Srpskoj, njihovog opažanja društvenog okruženja, te ideje o mogućim rješenjima za neke od percipiranih problema.

Upitnik je kreiran na osnovu Eurostatovih indikatora i sadržavao je preko 70 pitanja, koja su grupisana po oblastima: sociodemografske informacije, obrazovanje, profesionalni život, društveni život, društveni aktivizam, te zdravlje, životna sredina i mobilnost mladih. Anketirano je 1988 mladih, uzrasta 14-35 godina (u prosjeku 23 godine) iz 34 jedinice lokalne sampouprave u Republici Srpskoj.

Rezultati istraživanja su upotrebljeni kako bi se utvrdilo trenutno stanje, ali i uporedilo sa prethodnim, te kreirale preporuke za novu petogodišnju strategiju, u kojoj će poseban dio biti posvećen upravo podršci ostanku mladih, sa novim mjerama, ali će takođe biti posvećena pažnja i zdravlju mladih, omladinskom aktivizmu i radu.

Sam proces izrade dokumenta tehnički je podržan i putem projekta EU4CS (EU for Civil Society), te programa zadržavanja mladih u BiH „Opšta mobilizacija“ koje finansira delegacija EU u BiH, kao i od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

U februaru mjesecu 2022.godine Vlada Republike Srpske je usvojila odluku o pokretanju procesa izrade „Omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine“.

Omladinska politika Republike Srpske je integrisani, multisektorski strateški dokument (multisektorska strategija) koji definiše javne politike i usmjerava razvoj svih oblasti značajnih za mlade, te realizacijom strateških ciljevima i prioriteta vodi ka poboljšanju uslova života mladih i stvara preduslove za njihov ostanak u Republici Srpskoj.

Omladinska politika Republike Srpske sadržavaće i prioritete i razvojne pravce definisane u relevantnim strateškim dokumentima Republike Srpske, kao i dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, uključujući Strategiju Evropske unije za mlade za period 2019-2027.godina, Strategiju omladinskog sektora Savjeta Evrope do 2030. godine, Strategiju Ujedinjenih nacija za mlade 2018-2030.godine i Agendu Ujedinjenih nacija za održivi razvoj 2015-2030. godina.

Nosioci izrade Omladinske politike Republike Srpske su radna tijela, odnosno, Radna grupa za izradu Omladinske politike Republike Srpske i Radna grupa za podršku izradi Omladinske politike Republike Srpske, koju je rješenjem imenovao ministar porodice, omladine i sporta iz reda resorno nadležnih institucija, te javnih ustanova, udruženja građana i omladinskih organizacija i stručnjaka za pojedine oblasti, a primjenjujući načela sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj.

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta