Vijesti

Projektne aktivnosti u Domu omladine: Prijavite projekte za sufinansiranje

Odjeljenje za društvene djelatnosti raspisalo je javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade i udruženja građana za realizaciju projektnih aktivnosti u Domu omladine u Banjoj Luci, koje će biti sufinansirane iz budžeta Grada u 2021. godini.

Organizacije mogu prijaviti projekte za podršku do 15.000 KM po projektu, i to iz oblasti korištenje slobodnog vremena (poboljšavanje kvaliteta slobodnog vremena i povećanje kapaciteta za korištenje slobodnog vremena).

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sve organizacije koje djeluju u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju i koje su upisane u Omladinski registar Grada Banja Luka u skladu sa pravilnikom o upisu u Omladinski registar Grada Banja Luka i udruženja građana, koja su registrovana u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa koje imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banje Luke.

Sve organizacije koje se prijavljuju na ovaj javni poziv dužne su da svoje projekte usmjere u cilju realizacije ciljeva i pravaca iz Omladinske politike Grada Banja Luka 2018-2022. godine.

Prijava projekta na javni poziv, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se u dva primjerka (jedna štampana i jedna elektronska verzija – CD/USB – Obrazac 2. sa prilozima od 1. do 2.) u zatvorenoj koverti lično u Gradsku upravu, kancelariju br. 14, tokom radnih dana (ponedjeljak- petak), u periodu od 8 do 15 časova ili preporučeno poštom na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, iz Budžeta Grada Banja Luka u 2021. godini, iz oblasti (navedete oblast), poziv na broj 07-30-2626/2021 , od 09.12.2021. godine i navod „Ne otvarati“.

Javni poziv otvoren je do 29. decembra ove godine, a možete ga preuzeti OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka