Studenti

CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za akademsku 2021/2022. godinu

U okviru Centralno-evropskog programa razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III) otvoren je Poziv za apliciranje pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreža.

Rok za prijave za zimski semestar akademske 2021/2022. godine je 15. juni 2021. godine, a za ljetni semestar 30. oktobar 2021. godine, uz napomenu da je prijave moguće podnijeti i nakon navedenih rokova, ali isključivo uz prethodne konsultacije sa lokalnim i državnim koordinatorima.

Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža (Ready for Mobility i Umbrella) za kratkoročne (Short Term Student) ili semestralne (Student) mobilnosti, a kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem on-line sistema: www.ceepus.info.

Nakon registracije Mobilityprofila, koju je aplikant dužan obaviti lično, potrebno je popuniti on-line aplikaciju, te dobiti saglasnost lokalnog koordintora na matičnoj instituciji, a zatim od državnog CEEPUS koordinatora (NCO BiH), nakon čega se aplikacija šalje u zemlju domaćina radi finalne evaluacije.

Stipendije u konačnici odobrava NCO zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

Informacije o mrežama koje imaju status Ready for Mobility, tj. mrežama koje će biti aktivne u 2021/2022. godini i kojima je dodijeljen određeni broj mjesečnih stipendija za razmjenu, kao i o Umbrella mrežama (koje formalno imaju pravo učešća, ali im još uvijek nisu dodijeljeni stipendijski mjeseci) dostupne su putem linkova:

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspxhttps://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

Neke partnerske zemlje nude opciju prijave i određenog broja aplikanata unutar Freemover kategorije za zimski semestar, sa početkom apliciranja od 1. jula ove godine.

Freemover kategorija je kreirana za pojedince čiji fakultet/odsjek nije partner u nekoj od aktivnih CEEPUS mreža, ali je članica odgovarajućeg univerziteta (u BiH to su svi javni univerziteti).

Uslov za apliciranje za Freemover stipendiju je posjedovanje dva dokumenta, koje je potrebno priložiti u on-line aplikaciju (kod prijava za Austriju dokumentacija se prilaže nakon što NCO Austrije to zatraži):

Dva pisma preporuke (Letter of Recommendation) koje popunjava i ovjerava matična visokoškolska ustanova, a u njemu su ukratko objašnjeni razlozi preporuke za studiranje u inostranstvu kako bi se obezbijedilo priznavanje;

Pismo o prihvatanju (Letter of Acceptance ili Letter of Acceptance Teacher) koje izdaje i ovjerava visokoškolska ustanova domaćin. Prvi dio dokumenta potpisuje odgovorana osoba institucije koja odobrava izuzeće od plaćanja školarine, a drugi dio potpisuje osoba koja će imati ulogu supervizora u toku perioda mobilnosti/studiranja.

Urneci potrebnih dokumenata se mogu preuzeti i na www.ceepus.info, nakon registracije Mobility profila.

Dodatne informacije dostupne su putem kontakta: NCO BiH, Branka Avdibegović, e-mail: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba, br. tel: +387 33 492 607, te na internet stranici www.ceepus.info.

Preuzeto sa: mcp.gov.ba