Usvojena Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske

​Vlada Republike Srpske je na 116. sjednici održanoj 08.04.2021. godine usvojila Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2021-2027, koja je predviđena Akcionim planom za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2021. godinu.

Dokument je usklađen je sa Evropskim aktom za mala i srednja preduzeća, koji daje preporuke za regulisanje svih bitnih aktivnosti za ovu oblast, čime su definisani novi instrumenti za podršku i uzeti u obzir zahtjevi u vezi evropskih integracija, dok je usvajanje Strategije naročito važno i zbog nadležnosti Republike Srpske u ovoj oblasti.

Strategijom su određeni osnovni misija, vizija, strateški ciljevi, nosioci i sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća. Strateški ciljevi i prioriteti su:

Kao strateški cilj broj 1 određeni su obnavljanje i rast preduzetničke djelatnosti u Republici Srpskoj, koje obuhvata aktivnosti vezane za oporavak privrede nakon pandemije, preduzetništvo mladih i preduzetništvo žena, poboljšanje okruženja za preduzetništvo i razvoj društvenog preduzetništva.

Kao naredni strateški cilj određeno je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u globalnim lancima vrijednosti će se realizovati kroz poboljšanje okruženja i pristupa finansijama za mala i srednja preduzeŠća, standardizaciju i internacionalizaciju i razvoj poslovnih vještina.

Na kraju, kao strateški cilj postavljen je rast učešća proizvoda, usluga i sektora zasnovanih na znanjima i inovacijama u strukturi malih i srednjih preduzeća, koje će se realizovati kroz razvoj poslovnih vještina za mala i srednjih preduzeća, inovacije i digitalizaciju poslovanja i prelaz ka zelenoj ekonomiji.

Preuzeto sa: Ministarstvo privrede i preduzetništva