Grantovi

Konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2020. godini

Ministarstvo porodice, omladine i sporta će, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta Republike Srpske i Metodologijom upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske, a na osnovu kriterijuma utvrđenim ovim konkursom, sufinansirati aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj sa budžetske pozicije 415200 – Tekući grantovi sportskim organizacijama.

Dokumentacija:

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta