Ostalo

Usvojen Gender akcioni plan III

Usvojen je novi Gender akcioni plan III (GAP III) za period 2021-2025 kojim se članice EU obavezuju na dalje unapređivanje i promovisanje ravnopravnosti polova u svim svojim vanjskim politikama i akcijama.

Konstatujući da je napredak u unapređivanju prava žena i djevojčica neujednačen, te da zdravstvene i socijalno-ekonomske posljedice pandemije COVID-19 nesrazmjerno pogađaju žene i djevojčice, novi GAP III je identifikovao 5 stubova budućeg djelovanja:

1) 85% svih novih akcija koje se tiču vanjskih odnosa i vanjske pomoći EU pridonijeće rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena do 2025. GAP III uvodi stroga pravila za primjenu i praćenje rodne ravnopravnosti u svim sektorima koji primaju vanjsku pomoć EU, uključujući infrastrukturu, IT, energiju, poljoprivredu, itd.

2) Zajednička strateška vizija i uska saradnja s državama članicama i partnerima na multilateralnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Pažljiva rodna analiza i blisko savjetovanje s državama članicama, organizacijama civilnog društva, aktivisticama za ženska prava i mladima pružiće čvrst temelj za djelovanje na terenu.

3) Ključna tematska područja angažmana ostaju borba protiv rodno zasnovanog nasilja i promovisanje ekonomskog, socijalnog i političkog osnaživanja žena i djevojčica. Obnovljen je naglasak na univerzalni pristup zdravstvenoj zaštiti, seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, te ravnopravnost polova u obrazovanju. Pored toga, u GAP III je u potpunosti integrisan okvir politike EU za Žene, mir i sigurnost, te unijeta rodna perspektiva u nova područja politike, poput zelene tranzicije i digitalne transformacije.

4) Akcioni plan poziva Evropsku uniju da bude primjer drugima tako što će uspostaviti rodno odgovorno i rodno uravnoteženo vođstvo na svojim najvišim političkim i upravljačkim nivoima.

5) GAP III usvaja novi pristup praćenju, vrednovanju i učenju, s jačim fokusom na mjerenje rezultata. EU će uspostaviti kvantitativni, kvalitativni i inkluzivni sistem praćenja kako bi povećao javnu odgovornost, osigurao transparentnost i pristup informacijama o svojoj pomoći rodnoj ravnopravnosti u svijetu. Komisija će, u suradnji s EEAS, svake godine pratiti napredak u provedbi GAP-a III.

Preuzeto sa: Facebook HCA BL