Korisno

Šta je predanost organizaciji i kako se razlike od građenja karijere?

📌 Predanost organizaciji definiše se kao stanje u kome se zaposleni identifikuju sa određenom organizacijom i njenim ciljevima, te žele biti članovi te organizacije.

Osnovna odrednica predanosti je upravo dimenzija vezanosti individue za organizaciju. Ova vezanost, koja se manifestuje kroz doživljaj bliskosti, odanosti i pozitivnog emocionalnog reagovanja, utiče na doživljaj ličnog identiteta i izaziva doživljaj povezanosti sa normama, vrednostima i uspehom organizacije.

📌 Koncept „karijere“ dugo se istraživao u društvenim naukama. Dovodi se u vezu sa identitetom i daje poseban ton odnosu pojedinca prema poslu. Karijera je dugoročna, plodna aktivnost, koja donosi zadovoljstvo, a određuje se kao put ili napredak kroz život, naročito vezan za učenje i zaposlenje. Karijerom treba da se aktivno bavimo, da je planiramo, vodimo, pratimo, a ne samo da čekamo posao koji ćemo da radimo celoga radnog veka.

Ipak, pojam karijere nekada se meša s profesionalnim razvojem, životnim putem i napredovanjem, iako se ne radi o potpuno istim pojmovima.

👉 Razvoj karijere je orijentisan na pojedinca i njegove potencijale. On je uvek vezan za sticanje novih znanja, veština i sposobnosti koje omogućavaju pojedincu preuzimanje novih, složenijih poslova.

👉 Karijera je širi pojam, koji obuhvata skup svih poslova koje smo radili tokom života, dok je posao uži pojam od pojma karijere i obuhvata skup radnih zadataka koji su propisani za određeno radno mesto u kompaniji.

👉 Karijera kao strateški plan se negira, ali se o njoj pregovara kao o legitimnom, čak i poželjnom ponašanju organizacije koja zapošljava.

Jer nam je stalo

Preuzeto sa: LinkedIn Centar Advice