Ostalo

Javni poziv za dostavu ponuda za izbor edukatora

Udruženje „Omladinski centar“ Bugojno poziva sve zainteresovane edukatore (trenere) za dostavu ponuda za izbor edukatora (trenera), za potrebe realizacije projekta „(PO)JAČAJ AKTIVIZAM“, koji se implementira u sklopu projekta „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja –MAKERS“ koji podržava Porticus Fondacija a implementira Razvojni program Ujedinjenih program nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

SPECIFIKACIJA:

Potreban edukator (trener) za sprovođenje jedne radionica (1) na temu „Jačanje poduzetničkih vještina (biznis plan)“ u Bugojnu. Radionica će se sprovesti u grupi od 15 učesnika starosne dobi od 17 do 35 godina.

Trajanje radionice je podjeljeno u dva modula . Trajanje angažmana: osam (8) dana. Radionica će se provesti u periodu od:

  • PRVI MODUL: Četiri (4) dana, od 26. 9. 2022. do 29.9. 2022. godine,
  • DRUGI MODUL: Četiri (4) dana, od 17.10.2022. do 20.10.2022 godine

OPIS POSLOVA:

Odabrani kandidat će:

  • prisustvovati prijemnom sastanku sa članovima projektnog tima kako bi se dogovorili operativni aspekti vezano za pripremu i održavanje treninga,
  • pripremiti prezentaciju u skladu sa definisanim scenarijem radionice i dnevni red radionice,
  • pripremiti evaluacione testove te ulazne i izlazne testove kako bi se mjerio ostvareni napredak učesnika nakon radionica
  • dostaviti izvještaj o održanoj radionici naručiocu posla.

SCENARIO RADIONICE:

Radionice trebaju biti interaktivne sa jedinstvenom i inovativnom metodologijom rada. Kroz radionicu edukator je dužan kreirati dva modula (po četiri dana). Kroz prvi modul (prva četiri dana) će obraditi osnove biznis plana, njegovu primjenu i značaj u savremenom poslovnom svijetu, metodologiju izrade biznis plana, proizvodima, tržišnom potencijalu, tehničko-tehnološkom opisu, marketinškom planu, planu vođenja poslovne djelatnosti i ekonomsko-finansijskoj analizi. Drugi modul (druga četiri dana) treba biti zasnovan na praktičnoj primjeni izrade kvalitetnog biznis plana i analizi primjera iz prakse.

Za prijavu na javni poziv je potrebno dostaviti:

  1. Biografiju sa jasno naznačenim iskustvom u dizajniranju i provođenju treninga iz oblasti Jačanje poduzetničkih vještina (biznis plan);
  2. Ovjerene kopije certifikata iz oblasti edukacije;
  3. Prijedlog scenarija radionice (raditi prema scenariju u prilogu 1);
  4. Finansijsku ponudu (Bruto iznos)-u ponudi treba da budu uključeni prevoz i ostali troškovi održavanja edukacija u Bugojnu – u slučaju da je potreban prevoz/prenoćište/obrok. Bruto iznos novčane naknade mora biti izražen u KM. Potrebno je izraziti jedinstvenu cijenu za oba modula radionice.

Napomena: Trener počinje sa radom na radionicama od 26. 9. 2022. godine

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 17. 9. 2022. godine (subota) u 12.00 h. Potpisane i ovjerene ponude se mogu dostaviti poštom, mejlom (na ocbugojno@gmail.com ) ili lično na adresu: Udruženje „Omladinski centar“, Bugojno, Sultan Ahmedova 55, 70230 Bugojno.

Prilog 1 scenario_radionice

Preuzeto sa: mreza-mira.net