Događaji

Trening 50/50 za jačanje saradnje i partnerstva za promovisanje učestvovanja mladih u procesima donošenja odluka i u provođenju politika za mlade u BiH

Ciljevi treninga

Cilj ovog treninga je unaprijediti kompetencije učesnika kako bi se olakšalo učestvovanje mladih u procesima donošenja odluka u kontekstu kreiranja i provođenja politika za mlade u Bosni i Hercegovini (na različitim nivoima) u skladu sa standardima, načelima i vrijednostima Savjeta Evrope.

Profil učesnika:

Organizatori će odabrati:

  • predstavnike koji se bave pitanjima mladih iz jedinica lokalne uprave i ministarstava nadležnih za mlade sa kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa; i
  • predstavnike mladih koji djeluju na svim nivoima vlasti u BiH; (ukupno 30 /učesnika)

Više informacija na: https://rm.coe.int/call-for-participants-bih-50-50-bcs-final-srpski-2022/1680a59b95

Preuzeto sa: coe.int