Ostalo

Žene i liderstvo: mogućnosti i ograničenja

Temu „Žene i liderstvo: mogućnosti i ograničenja“ analizirala je za HPG BL Rejhana Halilović, studentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Rad daje doprinos projektu „Ženska ljudska prava i EU integracije“ koji ima za cilj integrisati ženska prava i ravnopravnost polova u procese pristupanja BiH Evropskoj uniji.

Ovaj rad ima za cilj da ukaže na poziciju žene i liderstva kroz ograničavajuće faktore koji stoje na tom putu kao i da se ukaže, šta je uzrok tim preprekama ali i da se ponude određena rješenja i preporuke. Rad se ovim izazovima bavi na globalnom nivou, s tim što se u završnom djelu nude i određene refleksije i na BiH. Objašnjava se značaj ove teme u kontekstu naše zemlje, kao i prepreke koje postoje u tom pogledu. Obzirom da je liderstvo povezano sa svim sferama života prepreke koje se mogu javiti su raznovrsne. Na taj način jedno od pitanja koje se neminovno pojavljuje jesu pitanja liderstva i vjere. Relativno konzervativni vjerski principi religija ponekad mogu biti u nesuglasju sa savremenim trendovima u poslovnom svijetu i liderstvom koje se traži, pa se na taj način ljudi koji praktikuju vjeru mogu dovesti u nezavidan položaj. Imajući u vidu da se rad bavi odnosom žena i liderstva, pitanja žena sa hidžabom i stigmatizacija koju osjećaju vjerovatno je jedno od kontroverznijih pitanja današnjice koje se ne tiče samo BiH, nego i mnogih drugih zemalja, pa se rad fokusira i na ovu problematiku.

Kompletan rad možete pročitati ovde.

Preuzeto sa: HCA BL