JAVNI POZIV za učešće na konferenciji “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ – 23.02.2022., 11.00h – 13.30h

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope pokreće projekat “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2022. do 2025. godine. Projekat se temelji na rezultatima projekta „Razvoj demokratskog učešća u gradu Mostaru“ i odgovara na potrebe koje su iskazali relevantni akteri i lokalne zajednice širom države.

Cilj projekta je unaprijediti kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Promovirati će nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji. Realizaciju projekta će potpomoći partneri: Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Savez opština i gradova Republike Srpske, te Grad Mostar.

Konferencija će se održati online, 23.02.2022. godine, od 11.00h do 13.30h.

Konferencija je prilika za diskusiju o ključnim principima otvorene, inkluzivne i transparentne lokalne uprave. Fokus će biti na konkretnim modelima za poticanje demokratskih inovacija kroz procese deliberacije kao i na unapređenju kvaliteta lokalne uprave jačanjem kapaciteta lokalnih vlasti.

Poziv je namijenjen za:

  • Zainteresovane pojedince;
  • Lokalne i regionalne samouprave;
  • Predstavnike nevladinog sektora;
  • Akademsku zajednicu i studente;
  • Druge relevantne aktere.

Svi zainteresovani su u obavezi ispuniti kratki formular o učešću. Registraciju je moguće izvršiti do 17.02.2022. godine putem linka: https://forms.gle/zwEA93G1dFT5qJfbA

Naknadno ćemo vas obavijestiti putem emaila o pristupnim podacima online platformi.

Hvala!

Kancelarija Savjeta Evrope u Sarajevu

P R O G R A M

23.02.2022.

11:00 – 11:20

Uvod i moderacija od strane šefice kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu

Uvodne riječi

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Savez opština i gradova Republike Srpske

11:20 – 12:20

Deliberativna demokratija: alat za poticanje novih saveza među lokalnim vlastima i građanima

Uvod i moderacija od strane profesora pri Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Gradonačelnik Mostara

Glasnogovornik Kongresa za potrebe posmatranja lokalnih i regionalnih izbora

Ova sesija ima za cilj diskutovati o principima deliberativne demokratije, kao komplementarnom alatu u reprezentativnoj demokratiji te istražiti njene beneficije za multikulturalna društva.

Diskusija

12:20 – 13:15

Otvorene lokalne uprave za demokratsku obnovu

Uvod i moderacija od strane stručnjaka za otvorenu upravu

Zamjenik direktora, Lokalni OGP

Grad Tirana

Ova sesija će se fokusirati na metode i alate putem kojih lokalne samouprave mogu unaprijediti otvorenu upravu i promovisati transparentno, participativno, inkluzivno i odgovorno upravljanje, te na taj način doprinijeti obavezama na nivou cijele države. Ova sesija će predstaviti praktični okvir saradnje u sklopu programa „Partnerstvo za otvorenu vlast“.

Diskusija

13:15 – 13:25

Prezentacija Priručnika o otvorenoj lokalnoj vlasti i javnoj etici

13:25 – 13:30

Zaključne riječi
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti

Preuzeto sa: snagalokalnog.ba