Ministarstva

Savjet za visoko obrazovanje usvojio Prijedlog mjera za razvoj i unapređivanje visokog obrazovanja u Republici Srpskoj za period 2021-2023. godine

​Savjet za visoko obrazovanje usvojio je na jučerašnjoj devetoj redovnoj sjednici Prijedlog mjera za razvoj i unapređivanje visokog obrazovanja u Republici Srpskoj za period 2021-2023. godine.

Prijedlog mjera u većem obimu definisan je Strategijom razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016 – 2021. godine i podrazumijeva opšte i posebne mjere za razvoj i unapređivanje visokog obrazovanja.

U okviru opštih mjera istaknuta je potreba evaluacije realizacije ciljeva, mjera i aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom u vezi sa visokim obrazovanjem. Razlog za predlaganje ovih opštih mjera leži u činjenici da su 2020. godine stupila na snagu dva nova zakona – Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske.

Posebne mjere za razvoj i unapređivanje visokog obrazovanja u Republici Srpskoj spadaju u operativne mjere koje se realiziju na nivou univerziteta, pojedinih organizacionih jedinica, nadležnog ministarstva, Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske i drugih zainteresovanih strana. Mjere koje se predlažu predstavljaju kontinuitet u realizaciji važećih strateških ciljeva u oblasti visokog obrazovanja, ali se predlažu i nove koje ne odstupaju od zacrtanih strateških opredjeljenja. Posebne mjere koje su predlažene polaze od činjenice da razvoj visokog obrazovanja, s jedne strane treba da bude usmjeren tako da zadovoljava potrebe privrede i tržišta rada, a sa druge strane razvoj visokog obrazovanja je od opšteg, javnog i nacionalnog interesa za Republiku Srpsku. Cilj predloženih mjera i budućih strateških dokumenta, a posebno njihova realizacija, je da se oblast visokog obrazovanja uredi tako da bude okosnica razvoja Republike Srpske.

Pored toga, Savjet je na jučerašnjoj sjednici utvrdio i listu deficitarnih zanimanja u Republici Srpskoj.

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo