Ostalo

Održana prezentacija o Horizont programima

Događaj posvećen Horizont Evropa programu i iskustvima iz Horizont 2020 programa namijenjen nastavnicima, saradnicima i administrativnom osoblju Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) održan je 29. juna 2021. godine.

Organizatori događaja održanog u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, a koji je okupio preko 30 učesnika, bili su Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija i Kancelarija prorektora za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta.

Učesnicima se obratio prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta, prof. dr Goran Latinović, te naveo da je u pitanju novi program Evropske unije za istraživanje i inovacije nakon Horizont 2020.

Kako je naveo profesor Latinović, program obuhvata period od 2021. do 2027. godine, a po njegovim riječima, Evropska komisija će kroz predviđene radne programe i pozive za projekte finansirati naučno-istraživačke, inovativne i projekte izgradnje kapaciteta u svim naučnim disciplinama i oblastima, s posebnim fokusom na interdisciplinarnost i vođenje računa o takozvanim horizontalnim prioritetima poput otvorene nauke, rodne ravnopravnosti i uključivanja društvenih i humanističkih nauka.

Prorektor je naglasio da svi zaposleni na Univerzitetu imaju podršku rukovodstva i administracije za učešće u Horizont Evropa programu, te da je Univerzitet u fazi izrade Akcionog plana za rodnu ravnopravnost na UNIBL koji je jedan od uslova za učešće u Horizont Evropa projektima od 2022. godine.

Nakon uvodnog obraćanja, mr Anđela Pepić, rukovodilac Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija UNIBL, održala je prezentaciju sa pregledom dosadašnjeg učešća Univerziteta u okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i razvoj (FP7 i H2020), te osnovnim karakteristikama Horizont Evropa programa. Učesnici su imali priliku da se informišu o trenutno otvorenim i najavljenim pozivima, te su im predstavljene koristi od učešća u ovom programu. Takođe, mr Anđela Pepić je napomenula da svi zainteresovani istraživači i istraživački timovi mogu da se obrate za podršku u pripremi projektnih aplikacija, ali i kasnije u realizaciji projekata Centru za preduzetništvo i transfer tehnologija UNIBL koji služi kao servis i podrška istraživačkim projektima na Univerzitetu.

Poslije prezentacije, uslijedila je moderirana diskusija sa rukovodiocima i predstavnicima Horizont 2020 projekata koji se realizuju na UNIBL: predstavljeni su njihovi projekti i izazovi s kojima su se susretali prilikom dizajniranja projektne aplikacije, a zatim i izazovi i dobre prakse u realizaciji projekata.
Rukovodioci i predstavnici projekata su naveli kao osnovne probleme administrativne procedure, naročito u pogledu javnih nabavki, te ograničene kapacitete za administraciju i upravljanje projektima. Naglasili su da uprkos izazovima s kojima su se susretali u pripremi i realizaciji Horizont 2020 projekata, učešće je neophodno, jer se na taj način omogućava finansiranje vrhunskih istraživanja, povezivanje sa međunarodno priznatim institucijama, objavljivanje radova u vodećim međunarodnim časopisima i stiče novo iskustvo.

Prezentacija o Horizont Evropa programu je dostupna na: Prezentacija_Horizon Europe_AP_29062021

Informacije o Horizont 2020 projektima na UNIBL koji su u toku:

  • Projekat SMARTWATER (Poljoprivredni fakultet, kontakt: viši asistent Đurađ Hajder, ma)
  • Projekat WBC-RRI.NET (Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija, kontakt: mr Anđela Pepić)
  • Projekat NI4OS Europe (Elektrotehnički fakultet, kontakt: doc. dr Mihajlo Savić)
  • Projekat EURAXESS TOP IV (Rektorat, kontakt: mr Dragana Radulović)
  • Projekat ECOSTACK (Poljoprivredni fakultet, kontakt: prof. dr Dimitrije Marković)

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci