Site icon mladibl.com

Volontiranje

Šta je volonterizam ili volontiranje

Volontiranje u najširem smilsu se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog djelovanja zajednice u kriznim periodima, kao i do pokušaja pomoći u spriječavanju i zaustavljanju sukoba i suzbijanja siromaštva.

Volontiranje je dio istorije gotovo svake civilizacije. I kako počiva na ideji da globalno ne završava nego tek počinje sa lokalnim, zavrijeđuje posebnu pažnju. Pažnju koja pravilno usmjerena, može dovesti do širenja pozitivnih ideja i akcija sa lokalnog na istorijski, da ne kažemo civilizacijski novi.

Volonteri i volonterke danas igraju važnu ulogu u dobrobiti i napretku u razvijenim zemljama, zemljama u razvoju i unutar nacionalnih ili drugih programa za humanitarnu pomoć, tehničku saradnju i promociju ljudskih prava, mira i demokratije. Ponos i osnova mnogih nevladinih organizacija , profesionalnih udruženja itd., predstavljaju upravo ljudi koji svoj rad dobrovoljno poklanjaju blagostanju zajednice i društva u kojem egzistiraju.

Zašto volontirati?

Šta motiviše ljude da volontiraju vlastitom voljom bez ikakve naknade ili sa naknadom koja isključivo pokriva troškove njihovog volontiranja?

Istraživanja su pokazala da postoji šest glavnih razloga za volontiranje:

Kako motivisati ljude da volontiraju?

Prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja (iz Zakona o volontiranju Republike Srpske)

Volonter ima pravo:

Volonter je obavezan da:

Obaveza volontera je da izvršava uputstva organizatora volontiranja, osim uputstva u vezi sa volontiranjem koja su:

Ako volonter smatra ili zna da izvršavanje uputstva može uzrokovati štetu volonteru, korisnicima volontiranja ili trećim licima, dužan je da upozori organizatora volontiranja.

Volonter ne odgovara za prouzrokovanu štetu ako je prethodno upozorio organizatora volontiranja na takvu mogućnost, osim ako je njegova odgovornost propisana drugim zakonom.

Organizator volontiranja obavezan je da:

Organizator volontiranja obavezan je da volontera osigura od profesionalne bolesti i posljedica nesreće na poslu u slučaju:

Opšta prava i obaveze volontera organizatora volontiranja

Svaki volonter/volonterka i organizacija/institucija koja ih angažuje ima svoja prava, ali i obaveze. Želimo da vas upoznamo sa nekim od opštih prava i obaveza.

Volonteri/Volonterke imaju pravo:

Volonteri/Volonterke imaju i obavezu:

Opšta prava i obaveze organizatora volontiranja

Organizacije/institucije koje rade sa volonterima imaju pravo:

Organizacije/institucije koje rade sa volonterima imaju obavezu:

Opšta dekleracija o volonterizmu

Internacionalna asocijacija volontera (IYV) u Amsterdamu 15. januara 2001. godine, donijela je slijedeću Opštu deklaraciju o volonterizmu

Volonterizam (ili dobrovoljni rad) je jedan od kamena temeljaca civilnoga društva, jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva, zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravednost za sve ljude.

U vremenu globalizacije i stalnih promjena, svijet postaje sve manji i složeniji, a događaji u njemu u sve su većoj međuzavisnosti. Volonterizam bilo da je riječ o djelovanju pojedinaca ili skupine daje:

Na početku novog milenijuma, volonterizam je bitan element svakog društva. Deklaraciju Ujedinjenih naroda, koja kazuje da «Mi, Narodi imamo snagu izmijeniti svijet….”, ono pretvara u praktično i veoma značajno.

Ova Deklaracija podupire pravo svih žena, muškaraca i djece da se slobodno udružuju u volonterskom radu, bez obzira na svoju kulturnu i etničku pripadnost, vjeroispovjest, pol, zdravstveno stanje i društveni i ekonomski položaj. Svi ljudi na svijetu morali bi imati pravo slobodno stavljati na raspolaganje svoje vrijeme, talent i energiju drugim pojedincima ili zajedničko djelovanje zajedničko djelovanje, a da pritom ne očekuju novčanu naknadu za svoj rad.

Nastojmo razvijati volonterizam koji će:

Odgovornost pojedinaca i organizacija u zajednici, preko kojih pojedinci djeluju, sastoji se, po našem mišljenju, u:

Uvažavajući osnovna ljudska prava utvrđena u Deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, načela volonterizma i odgovornosti volontera i organizacija sa kojima su povezani, pozivamo sve volontere da izraze svoju vjeru u volontersko djelovanje kao kreativnu i posredničku snagu, koja:

Odgovorne ljude u:

Međunarodni savez za volonterski rad (IAVE), poziva volontere i odgovorne ljude u svim područjima i u čitavom svijetu na udruživanje u partnerstvo sa svrhom promicanja i podupiranja učinkovitog, svima dostupnog volonterstva, koje treba biti simbol solidarnosti među svim ljudima i narodima.

Međunarodni savez poziva svjetsku zajednicu volontera na izučavanje, tumačenje i ostvarivanje Opšte deklaracije o volonterstvu.

Volonter i zakon

Ovdje možete preuzeti zakone, podzakonske akte i druge pravne okvire koji se tiču volontiranja u Republici Srpskoj.

Nakon neuspjeha donošenja Zakona o volontiranju na nivou Bosne i Hercegovine, u 2006. godini, a tokom procesa donošenja prve Omladinske politike Republike Srpske, Omladinski komunikativni centar (OKC) iz Banjaluke je u saradnji sa predstavnicima stranačkih klubova Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) pripremio grupu amandmana na navedeni dokument, a od kojih je jedan bio da prioritet ovog dokumenta bude izrada i usvajanje Zakona o volontiranju. Na osnovu ovog prioriteta, a koji je na kraju bio i zvanično usvojen od strane NSRS u vidu amandmana na Omladinsku politiku RS, OKC je kroz aktivnosti lobiranja uspješno uspostavio saradnju sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi RS, a na osnovu kojeg je uspostavljena radna grupa, te pripremljen i na kraju i zvanično usvojen Zakon o volontiranju u julu 2008. godine.

Navedeni zakon je bio na snazi sve do oktobra 2013. godine, kada je usvojen novi Zakon o volontiranju, a koji je bio pripremljen u okviru projekta “Volonterskom legislativom do razvoja lokalnih zajednica”. Navedeni projekat je bio realizovan od strane OKC-a i Omladinskog savjeta RS u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta.

Bitno je istaći da je novi zakon pripremljen u cilju unapređenja postojećeg zakona, te uspostavljanja fleksibilnog i stimulativnog zakonskog okvira koji tretira ovu oblast. Kako bi olakšali samu primjenu i razumjevanje zakona od strane volontera i organizatora volontiranja, u sklopu gore navedenog projekta, OKC je pripremio priručnik za primjenu Zakona pod nazivom “Volontiranje u zakonu: Ko, gdje, kako”.

Primjena na nivou Republike Srpske

Ozbiljniji koraci ka primjeni Zakona o volontiranju RS su započeti u okviru implementacije projekta “Volonterskom legislativom do razvoja lokalnih zajednica”, a koji je započeo krajem 2011, a završava krajem 2014. godine. Ovaj projekat su finansijski podržali Delegacija Evropske unije u BiH u sklopu programa “Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava”, Američka ambasada u BiH u sklopu programa “Mali grantovi komisije za demokratiju”, te Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS.

U sklopu ovog projekta je pripremljemo i realizovano niz mjera i aktivnosti koje su imale za cilj podrška primjeni Zakona o volontiranju.

Kao početna aktivnost, u sklopu projekta je realizovano 10 regionalnih prezentacija Zakona koja je uključivala veliki broj predstavnika lokalnih uprava, javnih ustanova i organizacija civilnog društva sa cjelokupne teritorije RS.

Nakon realizacije ove aktivnosti, inicirane su i sprovedene su aktivnosti na pripremi i usvajanju novog Zakona o volontiranju, Strategija za unapređenje i razvoj volontiranja RS za period 2014 – 2018, te pružanje tehničke podrške za izradu i usvajanje lokalnih volonterskih politika od strane 30 opština i gradova RS (Laktaši, Gradiška, Kotor Varoš, Srbac, Kozarska Dubica, Novi Grad, Oštra Luka, Mrkonjić Grad, Petrovac, Ribnik, Doboj, Brod, Vukosavlje, Bijeljina, Zvornik, Osmaci, Šekovići, Han Pijesak, Vlasenica, Srebrenica, Ugljevik, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Trnovo, Rudo, Čajniče, Trebinje, Gacko i Nevesinje). Bitno je istaći da su Doboj i Mrkonjić Grad već imali usvojene lokalne volonterske politike od 2010. godine, te su kroz ovaj projekat radili na usklađivanju ovih dokumenata sa novim Zakonom o volontiranju usvojenog u 2013. godini.

Jedna velika novost, veoma važna iz ugla volontera je definisanje jedinstvene volonterske knjižice za sve volontere koja, pored osnovnih informacija o volonterskom angažmanu, pruža mogućnost evidencije vrste i nivoa kompetencija stečenih volontiranjem. Vrste kompetencija koje su ponuđene su u skladu sa kompetencijama definisanih od strane Evropske unije a odnose se na cjeloživotno učenje.

Svaki organizator volontiranja je obavezan da obezbjedi volontersku knjižicu i da zajedno sa volonterom analizira koje su to kompetencije stečene, te njihov nivo, i na kraju iste evidentira u formi volonterske knjižice.

Uporedo sa aktivnostima na pripremi i usvajanju lokalnih volonterskih politika, u sklopu projekta je pružena podrška u smislu izgradnje ljudskih resursa neophodnih za primjenu lokalnih volonterskih politika, te je iz tog razloga za veliki broj predstavnika lokalnih uprava, javnih ustanova i organizacija civilnog društva organizovan serijal treninga. Ovaj serijal je uključivao 5 trening modula: Volonterske politike i legislativa; Volonterska infrastruktura; Organizovani rad sa volonterima; Promocija i odnosi sa javnošću, te Razvoj projektnih aplikacija sa fokusom na EU fondove.

Bitno je istaći važnost, već prethodno spomenute Strategije za unapređenje i razvoj volontiranja, koja je jasno definisala strateške pravce i ciljeve, te mjere i aktivnosti koje bi trebale u definisanom roku doprinijeti unapređenju i razvoju volontiranja, kao i cjelokupne primjene Zakona o volontiranju.

Strategijom je definisano uspostavljanje Volonterskog servisa RS (VSRS), a koji će preuzeti najveću ulogu i odgovornost u implementaciji ovog dokumenta u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta. VSRS kao takav je registrovan i započeo sa radom u septembru 2014. godine,.

Na kraju, bitno je navesti da nadzor nad primjenom Zakona o volontiranju RS ima Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS, a inspekcijski nadzor nad primjenom ima Republička inspekcija.

Lokalni volonterski servisi

Lokalni volonterski servis Banjaluka
Omladinski komunikativni centar
Lazarička 2, 78000 Banjaluka
Tel/fax: 051 921 597 /051 921 596
E-mail: lvs.banjaluka@okcbl.org

Volonterski servis Republike Srpske (OKC)
Lazarička 2, 78000 Banja Luka
Telefon/Faks: 051 921 597 / 051 921 596
E-mail: vsrs@volonterskiservisrs.net
Web: www.volonterskiservisrs.net

Exit mobile version