Site icon mladibl.com

Savjet za mlade Republike Srpske

PRAVILNIK O RADU SAVJETA ZA MLADE REPUBLIKE SRPSKE

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim pravilnikom uređuje se rad Savjeta za mlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet).

Član 2.
Savjet osniva Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo), a radi davanja mišljenja o stručnim pitanjima iz oblasti razvoja omladinske politike i njene primjene, u skladu sa zakonom.

Član 3.
Savjet ima devet članova, u skladu sa zakonom, a čine ga:
a) ministar porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: mini star),
b) ministar prosvjete i kulture,
v) ministar zdravlja i socijalne zaštite,
g) ministar rada i boračko-invalidske zaštite,
d) mini star finansija,
đ) predstavnik radnog tijela koje se bavi pitanjima mladih Narodne skupštine Republike Srpske i
e) tri predstavnika Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Član 4.
Mandat ministara u Savjetu traje do isteka ministarskog mandata koji obavljaju, a mandat članovima Savjeta iz reda predstavnika Omladinskog savjeta Republike Srpske i tijela koje se bavi pitanjima mladih Narodne skupštine Republike Srpske traje dvije godine od dana stupanja na snagu rješenja o imenovanju, u skladu sa tačkomIIIpodtačka 2. Odluke o osnivanju Savjeta za mlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Odluka), (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 48/12).

Član 5.
(1) Rad Savjeta je javan, osim ako iz opravdanih razloga Savjet ne odluči drugačije.
(2) Javnost rada obezbjeđuje se javnim sjednicama, saopštenjima za javnost i konferencijama na određenu temu.

Član 6.
(1) Savjet će raditi u sjednicama bez stalno definisanog sjedišta.
(2) Mjesto održavanja sjednice će se određivati u zavisnosti od tehničkih potreba i potreba regionalne zastupljenosti.

Član 7.
(1) Savjet ima predsjednika Savjeta.
(2) Predsjednika bira i opoziva Savjet natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.
(3) Predsjednik predstavlja Savjet u javnosti.
(4) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.

II – CILjEVI I DJELOKRUG RADA

Član 8.
(1) Savjet u okviru svog djelokruga rada razmatra, a u skladu sa Odlukom i Omladinskom politikom Republike Srpske (u daljem tekstu: Omladinska politika) predlaže i daje mišlje nje o:
a) ciljevima, programima i mjerama predloženim Omladinskom politikom i Akcionim planom sprovođenja Omladinske politike Repu blike Srpske,
b) programima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske,
v) omladinskim aktivnostima koje su od prioritetnog značaja za Repu bliku Srpsku,
g) kriterijumima za raspodjelu sredstava iz budžeta Republike Srpske, namijenjenih za realizaciju programa utvrđenih Omladinskom politikom i Akcionim planom sprovođenja Omladinske politike Republike Srpske,
d) inicijativama za poboljšanje položaja mladih u Republici Srpskoj,
đ koordinaciji omladinskog sektora na nivou Bosne i Hercegovine i
e) aktivno stima Ministarstva u okviru omladinske politike.
(2) Savjet radi i druge poslove za koje ga ovlasti Vlada Republike Srpske.

Član 9.
(1) Članovi Savjeta iz reda ministara informišu Savjet o osnovnim aktivnostima iz svoje resorne nadležnosti koje se odnose na poboljšanje položaja mladih u Republici Srpskoj.
(2) Članovi Savjeta iz reda predstavnika Omladinskog savjeta Republike Srpske informišu Savjet o najznačajnijim aktivnostima omladinskih organizacija Republike Srpske, a koje se odnose na poboljšanje položaja mladih.
(3) Član Savjeta koji je predstavnik radnog tijela koje se bavi pitanjima mladih Narodne skupštine Republike Srpske, informiše Savjet o najznačajnijim zakonodavnim aktivnosti ma koje mogu imati uticaj na položaj mladih u Republici Srpskoj.

Član 10.
Savjet može za potrebe Savjeta predložiti Ministarstvu da formira radne grupe, komisije i druga radna tijela.

III – PRIPREMANjE I SAZIVANjE SJEDNICA

Član 11.
(1) Savjet održava sjednice kvartalno, a po potrebi i češće.
(2) Predsjednik saziva sjednice Savjeta.
(3) Jedna trećina članova Savjeta može da sazove sjednicu Savjeta.
(4) Ministar može, uz saglasnost predsjednika Savjeta, da sazove sjednicu Savjeta kada je potreban hitan stav Savjeta o određenom pitanju iz oblasti omla dinske politike.

Član 12.
(1) Kvorum Savjeta čini pet članova Savjeta.
(2) Predsjednika bira i opoziva Savjet natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Član 13.
(1) Poziv za sjednicu Savjeta se sa prijedlogom dnevnog reda i pri premljenim materijalima dostavlja članovima Savjeta i licima koja se pozivaju na sjednicu, najmanje deset dana prije održavanja sjednice, osim kada sjedni ce saziva ministar, u tom čaju se članovi pozivaju na sjednicu bez posebno utvrđenog roka, a materijali se dostavljaju na samoj sjednici.
(2) Licima koja se pozivaju na sjednicu radi učešća u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda materijali se dostavljaju samo za te tačke dnevnog reda.

Član 14.
U dnevni red svake naredne sjednice Savjeta uvrštava se razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.

Član 15.
(1) Materijaleza sjednice priprema Ministarstvo, a konačan prijedlog dnevnog reda utvrđuje predsjednik Savjeta.
(2) Za pripremu materijala se u izuzetnim slučajevima mogu angažovati i druga lica i odgovarajuća radna tijela formirana odlukom Savjeta.

IV – VOĐENjE SJEDNICE

Član 16.
(1) Predsjednik Savjeta rukovodi sjednicama Savjeta i svim sjednicama radnih tijela formiranih na inicijativu Savjeta.
(2) U slučaju da predsjednik, nakon sazvane sjednice, ne može učestvovati u njenom radu, dužan je o tome obavijestiti članove Savjeta.
(3) U slučaju izostanka predsjednika, na sjednici Savjeta bira se predsjedavajući samo za tu sjednicu, a na način utvrđen u članu 12. stav 2. ovog pravilnika.

Član 17.
(1) Na sjednici Savjeta predsjednik čita prijedlog dnevnog reda i poziva članove da se o njemu izjasne.
(2) Prijedlog dnevnog reda može biti izmijenjen i dopunjen.
(3) Prijedlozi moraju biti jasno precizirani i obrazloženi i o njima se odlučuje javnim glasanjem.

Član 18.
(1) Po prihvatanju dnevnog reda prelazi se na razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
(2) Svi članovi Savjeta mogu stavljati primjedbe na zapisnik.
(3) O utemeljenosti primjedbi na zapisnik se glasa.

Član 19.
Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, sjednica Savjeta se nastavlja po usvojenom dnevnom redu.

Član 20.
(1) Po jednoj tački dnevnog reda, svaki član Savjeta ne može izlagati više od dva puta.
(2) Predsjednik Savjeta može vremenski ograničiti izlaganje članova Savjeta, ali ne na manje od deset minuta.
(3) U slučaju vremenskog ograničenja izlaganja, isto važi i za sva druga izlaganja na sjednici na kojoj je ono primijenjeno.

Član 21.
Svaki član Savjeta ima pravo podnositi pismeni prijedlog odluke ili zaključka po određenom pitanju dnevnog reda.

Član 22.
Održavanje sjednice Savjeta odgađa se ako nastupe razlozi koji objektivno sprečavaju njeno održavanje, kao i kada predsjednik pred održavanje sjednice utvrdida na njoj neće biti kvoruma.

V – ODLUČIVANjE NA SJEDNICI

Član 23.
Kada je rasprava po pojedinim tačkama dnevnog reda završena, na prijedlog predsjednika Savjeta, pristupa se odlučivanju u skladu sa Pravilnikom.

Član 24.
Odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Savjeta.

Član 25.
Prije odlučivanja, predsjednik Savjeta precizno formuliše odluku ili zaključak sa kojim su saglasni članovi Savjeta.

Član 26.
(1) Izjašnjavanje prilikom donošenja odluke, zaključka, prijedloga ili bilo kojeg drugog oblika odlučivanja obavlja se dizanjem ruke.
(2) Članovi Savjeta glasaju “za prijedlog”, “protiv prijedloga” ili ostaju “uzdržani”.

Član 27.
(1) Na osnovu rezultata glasanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog prihvaćen ili odbijen.
(2) Rezultati glasanja se unose u zapisnik.

VI – VOĐENjE ZAPISNIKA

Član 28.
O radu sva ke sjed ni ce Savje ta vodi se zapi snik koji mora sadržavati:
a) broj sjednice,
b) mjesto i datum održavanja,
v) imena prisutnih i odsutnih članova Savjeta,
g) vrijeme početka i kraja sjednice,
d) predloženi i prihvaćeni dnevni red,
đ) donese ne odluke, zaključke i slično, sa tačnim navođenjem rezultata glasanja i
e) ime i prezime lica koje je vodilo i pripremilo zapisnik.

Član 29.
Zapisnik vodi delegirani službenik Ministarstva.

Član 30.
(1) Sačinjen zapisnik se šalje članovima Savjeta uz poziv za narednu sjednicu Savjeta.
(2) Zapisnik nakon usvajanja potpisuju predsjednik Savjeta i zapisničar.

Član 31.
Originalni zapisnici sa sjednice Savjeta i drugi materijali odlažu se u arhivu Ministarstva.

Član 32.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 20.01/020-1617/12
12. septembra 2012. godine Ministar,
Banja Luka Nada Tešanović, s.r.

Exit mobile version