Site icon mladibl.com

Priručnik za pristupačnu komunikaciju

Priručnik za pristupačnu komunikaciju

Pristupačna komunikacija prepoznata je kao jedan od vitalnih preduvjeta kako bi sve osobe, bez obzira na sposobnosti ili ograničenja, ravnopravno mogle sudjelovati u društvu i uključiti se u društvene tokove. U cilju podizanja svijesti javnosti i ukazivanja na problem nedovoljne pristupačnosti, ali i predstavljanja mogućih rješenja, odnosno osnovnih smjernica za unaprjeđenje pristupačnosti, kreiran je Priručnik za pristupačnu komunikaciju” u okviru projekta ACTIVE (Accessible Communication Towards Inclusion of Excluded Persons in Western Balkans).

Priručnik sadrži korisne savjete o komunikaciji s osobama s invaliditetom, upute za izradu pristupačnih materijala, te smjernice za izradu pristupačnih internet stranica. Osim toga, u priručniku se mogu pronaći i nužne smjernice za organiziranje pristupačnih događaja.

Projekat ACTIVE (Access Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans), koji zajednički razvijaju i provode Caritas BiH i Socijalno-edukativni centar Banja Luka, a financijski podupiru Caritas Austria i Renovabis, ima za cilj da, kroz pristupačnu komunikaciju, poboljša socijalnu uključenost ranjivih skupina. 

Preuzeto sa: caritas.ba

Exit mobile version