Site icon mladibl.com

Intervju sa ministrom porodice, omladine i sporta, Sonjom Davidović

Pripremio: Miloš Blagojević

Tokom avgusta i septembra mjeseca mnogo toga se dešavalo i pokrenulo u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, i to je povodom da uradimo intervju sa ministricom Sonjom Davidović. Pa da krenemo sa pitanjima.

Pre svega krenimo možda sa najvažnijim pitanjem za mlade i omladinski sektor u Republici Srpskoj, a to je „Omladinska polika Republike Srpske od 2022. do 2026. Godine“. Ovaj najvažniji dokument je prošao uvid javnosti i javne konsultacije. Recite nam ministrice, kako je tekao sam proces izrade omladinske politike i da li su akteri zadovoljni nacrtom?

Vlada Republike Srpske je u februaru 2022. godine usvojila odluku o pokretanju procesa izrade „Omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine“.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta ima direktnu nadležnost za pitanja mladih i, u skladu s tim, inicirali smo i koordinisali pripremu i izradu ovog strateškog dokumenta, a vršićemo i koordinaciju realizacije.

Nosioci izrade Omladinske politike Republike Srpske bila su radna tijela, sastavljena od predstavnika resorno nadležnih institucija, te javnih ustanova, udruženja građana i omladinskih organizacija i stručnjaka za pojedine oblasti.

U okviru procesa izrade dokumenta održane su dvije javne konsultacije sa građanima u Trebinju i Laktašima. Na javnim konsultacijama učestvovalo je ukupno 125 zainteresovanih građana, prvenstveno mladih, iz 40 jedinica lokalne samouprave. Na nacrt dokumenta, koji je bio na sajtu Ministarstva nepun mjesec dana nije bilo primjedbi.

Izrada dokumenta je završena, a nakon održavanja sjednice Savjeta za mlade Republike Srpske, te dobijanja saglasnosti resornih ministarstava „Omladinska politika Republike Srpske od 2022. do 2026. godine“ će biti upućena na usvajanje Vladi Republike Srpske.

Za one koji ne znaju, možete li nam reći šta u stvari predstavlja dokument Omladinska politika Republike Srpske?

Omladinska politika Republike Srpske radi se u kontinuitetu od 2006. godine, u vidu petodogodišnjih strateških dokumenata, tako da je dokument koji obuhvata period od 2022. do 2026. godine četvrti po redu.

Omladinska politika je primjer multisektorskog strateškog dokumenta, jer se na rješavanju pitanja mladih ukrštaju mnoge sektorske politike, strategije i nadležnosti. Radi se o integrisanom dokumentu koji definiše javne politike i usmjerava razvoj svih oblasti značajnih za mlade, te realizacijom strateških ciljeva i prioriteta vodi ka poboljšanju uslova života mladih i stvara preduslove za njihov ostanak u Republici Srpskoj. Zato priprema i realizacija ove politike spada u red najsloženijih izazova i najodgovornijih zadataka, posebno ako se uzme u obzir veza između ostanka i razvoja mladih sa opstankom i razvojem Republike Srpske.

U samom nacrtu vidjeli smo da je vizija nove Omladinske politike: Više i bolje – PO MJERI MLADIH… Kažite nam na šta će biti fokus novog dokumenta, koji su to novi strateški ciljevi i prioriteti?

Vizija nove Omladinske politike 2022-2026 glasi: „Više i bolje – PO MJERI MLADIH oblikujemo Republiku Srpsku tako da pruža sve više pravih prilika koje mladi koriste za bolje obrazovanje, posao, standard, preduzetništvo, uticaj i stvaralaštvo“.

Kada su u pitanju fokusi novog dokumenta, važno je napomenuti da su na osnovu ključnih nalaza situacione analize i SWOT analize, predloženi sljedeći strateški fokusi:

U okviru dokumenta definisani su i strateški ciljevi i uspostavljeni njima odgovarajući prioriteti:

  1. Unaprijediti prilike i interes mladih za bolji život (ostanak i povratak) u Republici Srpskoj kroz unapređenje profesionalne orijentacije i obrazovanja za mlade, podršku zapošljavanju mladih, podršku preduzetništvu mladih i podršku stambenom zbrinjavanju i zasnivanju porodica mladih
  2. Podsticati inicijativu i odgovorno djelovanje mladih u zajednici kroz promociju volontiranja, jačanje učešća i uticaja mladih u politici i odlučivanju, sistemsko unapređivanje kapaciteta omladinskih organizacija i institucionalno i kadrovsko jačanje omladinskih organizacija.
  3. Podsticati razvijanje zdravih životnih stilova mladih i odgovornog odnosa prema okolini kroz: podršku razvoju zdravih životnih stilova kod mladih, podršku očuvanju i razvoju fizičkog i mentalnog zdravlja mladih. razvijanje bezbjednog, zdravog i inkluzivnog okruženja za sve kategorije mladih i podršku mobilnosti mladih, omladinskih organizacija i organizacija za mlade na lokalnom i međunarodnom nivou
  4. Promovisati izvrsnost i stvaranje uzora kod mladih kroz: podršku razvoju mladih talenata i izvrsne omladine, podršku istraživačko-razvojnom radu, inovativnosti i kreativnosti mladih i promociju izvrsnosti i stvaralaštva mladih.

Šta lično očekujete od Omladinske politike Republike Srpske, te na koji način i ko sve treba biti uključen u realizaciju ovog dokumenta?

Očekujem veliki stepen realizacije strateških ciljeva i mjera koje će doprinijeti poboljšanju položaja mladih u svim oblastima od značaja za njih. Želim da Republika Srpska bude mjesto u kojem mladi vide lijepu budućnost prvo za sebe lično, a zatim i za svoju porodicu i prijatelje. U realizaciji mjera strateškog dokumenta, učestvovaće sve nadležne institucije i organizacije civilnog društva u Republici Srpskoj.

Pored izrade omladinske politike, sredinom avgusta Ministarstvo je pokrenulo kampanju nazivom “Budi drugačiji, blokiraj hejt” koja za cilja ima za da ukaže na sve one negativne posljedice koje nosi govori mržnje. Šta nam još možete reći o ovome?

Kampanja „Budi drugačiji, blokiraj hejt“ je osmišljena na način da pošaljemo poruku mladim ljudima da je govor mržnje stranputica koja nikome ništa dobro nije donijela i da su posljedice koje takav vid izražavanja izaziva vrlo loše, u pojedinim slučajevima i fatalne. U prvom segmentu smo se odlučili da putem društvenih mreža pošaljemo poruku, jer je to najbrži način da dođemo do mladih ljudi, a za promotere kampanje odabrali smo ljude koji su svakodnevno izloženi govoru mržnje na internetu i mogu o tome da govore iz ličnog iskustva. Takve poruke imaju najveću snagu.

Svaki čovjek ima pravo na slobodu govora, ali to ne znači da zbog svoje slobode ima pravo da ugrozi slobodu drugog čovjeka i da ga vrijeđa. Kultura dijaloga je ono što moramo vratiti u javni prostor, naročito među mladim ljudima i promovisati pozitivne primjere, jer su se kao uzori mladim ljudima danas, nažalost, nametnuli oni koji promovišu potpuno druge vrijednosti. S obzirom na to da su nam omladinske organizacije partneri u realizaciji projekta, Omladinski savjet Republike Srpske će, kao krovna omladinska organizacija, u narednom periodu promovisati talentovane i uspješne mlade ljude u Republici Srpskoj, koji svakako treba da budu uzori.

Na društvenim mrežama smo mogli vidjeti da se u ovu kampanju uključili mnogo poznatih osoba iz svijeta interneta, influensera i ljudi koji imaju mnogo pratilaca. Kako su oni ovo prihvatili i kakve povratne informacije očekujete da ćete dobiti ovom kampanjom?

Kao što sam već rekla, infulensere smo odabrali kako bismo brže i lakše došli do mladih ljudi i prenijeli im poruku. Moram se zahvaliti influenserima koji su prihvatili učešće u kampanji vrlo rado, jer su svakodnevno izloženi govoru mržnje na internetu. Naša želja je da mladi ljudi shvate da vrijeđajući i ponižavajući drugog čovjeka neće postići ništa dobro. Neće biti ni bolji ni uspješniji od onoga kojeg su pokušali poniziti. Želimo da poručimo da svako može iznijeti svoje mišljenje na pristojan način i da je to mnogo produktivnije od vrijeđanja. Sigurna sam da će mladi ljudi lakše prihvatiti poruku koju dobiju „iz prve ruke“ od ljudi koji se svakodnevno susreću sa ovim problemom i da ćemo uspjeti promovisati nove vrijednosti i uzore, koji su pomalo zapostavljeni u društvu, a mislim na uspješne i talentovane mlade ljude, na ljudskost, kulturu dijaloga i poštovanje.

Na koje sve načine se ostali mogu uključiti u ovu kampanju i time dati svoj doprinos?

Svi građani koji smatraju da je govora mržnje previše na internetu i da je potrebno vratiti kulturu dijaloga u javni prostor, mogu spotove i poruke podijeliti na svojim profilima na društvenim mrežama, ali i primjenjivati sve ono o čemu govorimo u svojim javnim nastupima ali i svakodnevnoj komunikaciji. Važno je da svako od nas vodi računa kako razgovara sa ljudima, kako se ponaša i da vodi računa da ne uvrijedi ili ponizi sagovornika iznoseći svoje stavove, već da na jedan pristojan i civilizovan način, argumentovano razgovara.

Cilj nam je da smanjimo ovu pojavu na društvenim mrežama, pokažemo mladim ljudima kako treba da se funkcioniše u javnom prostoru, ponudimo način na koji mogu da se zaštite i prevaziđu problem i svjesni smo da to nije nešto što se može uraditi preko noći ili kroz mjesec ili dva. Riječ je o dugotrajnom procesu i spremni smo na sav posao koji nas očekuje. Uključićemo kroz kampanju sve relavantne subjekte koji mogu da nam pomognu da edukujemo mlade ljude, da kampanju učinimo efikasnijom. Moramo mijenjati okruženje, nuditi nove mogućnosti, promovisati mlade i uspješne i motivisati nove generacije da se na takve i ugledaju. Zato želimo da te poruke prenosimo preko ljudi kojima oni vjeruju, na način koji im je prihvatljiv i kanalima koje mladi koriste u nadi da će poruke biti shvaćene na pravi način.

Razgovarali smo o dve glavne stvari, no ne smijemo zaboraviti ni konkurse koje ste raspisali i koji su nedavno zatvoreni. U pitanju su konkursi za subvencije kamatne stope na stambene kredite i raspodjelu sredstava od igara na sreću u oblasti porodice, omladine i sporta. Možete li nam reći više informacija o ovome?

Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove je projekat koji realizujemo od 2008.godine i na koji smo jako ponosni, jer je od prvog dana do danas interesovanje mladih ljudi jednako. Na upravo završenom konkursu odobreno je 340 subvencija, od 379 pristiglih zahtjeva. Svi korisnici koji su ispunjavali osnovne uslove konkursa su postali korisnici subvencije i takvih je do danas 5120, a za ove namjene će zaključno sa 2022. godinom biti izdvojeno oko 17.300.000,00 KM. Osnovni uslovi su da ste podigli stambeni kredit iz kreditnih sredstava IRB-a preko komercijalne banke, da u momentu podizanja kredita imate do 35 godina i da imate prebivalište u Republici Srpskoj.

Kada je riječ o konkursima za raspodjelu sredstava od igara na sreću, spomenuću samo neke detalje koje su zainteresovani građani morali ispuniti da bi se prijavili.

Kada je riječ o resoru porodice, biće podijeljena budžetska sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za finansiranje pojedinačnih programa i projekata u maksimalnom iznosu do 4.000,00 KM po projektu, a za aktivnosti koje se odnose na, između ostalog, ublažavanje ekonomske cijene podizanja djeteta, usklađivanje rada i roditeljstva, promocijureporoduktivnog zdravlja adolescenata, populacionu edukaciju i slično.

Kada je riječ o resoru za omladinu, takođe se dijele budžetska sredstava u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM za finansiranje pojedinačnih programa i projekata u maksimalnom iznosu do 4.000,00 KM po projektu, a za aktivnosti koje se, između ostalog, odnose na: podršku humanitarnim djelatnostima kroz volonterske aktivnosti,podršku omladinskom aktivizmu mladih sa invaliditetom, vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje omladine putem programa i aktivnosti omladinskih centara i organizacija, te podršku daljem razvoju mladih talenata itd.

Kada je riječ o resoru za sport, dijele se nešto značajnija sredstva i govorimo o iznosu od 600.000,00 KM za finansiranje sportskih aktivnosti u iznosu do maksimalno 20.000,00 KM po projektu ili aktivnostima koje se odnose na: sportske klubove za učešće na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji evropskih i svjetskih federacija (u cilju razvoja i afirmacije sporta Republike Srpske), domaća prvenstva i kupove do nivoa rezultata koji obezbjeđuje učešće na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji evropskih i svjetskih federacija (u cilju razvoja i afirmacije sporta Republike Srpske) i sportiste pojedince u pojedinačnim sportovima za učešće na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji evropskih i svjetskih federacija (u cilju razvoja i afirmacije sporta Republike Srpske).

Svi konkursi za raspodjelu sredstava od igara na sreću su nedavno zatvoreni i u narednih mjesec dana biće objavljeni rezultati.

Vjerujemo da će sredstva koja budu bila podijeljena uticati na poboljšanje položaja mladih u Republici Srpskoj, jer mladi ljudi čine jednu petinu ukupnog broja stanovništva, i to je svakako grupa o kojoj treba stalna briga i kojoj treba kontinuirana podšrka. Šta nam možete poručiti za kraj?

U pravu ste, mladi ljudi i jesu grupacija kojoj treba stalnu podršku i zato mi često kažemo da se mladima bavimo u sadašnjosti da bismo mogli očekivati bolju budućnost. Spomenuli smo tokom razgovora brojne projekte podrške mladim ljudima koje realizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta ali su i u drugim ministarstvima mladim ljudima dostupni brojni projekti kada je riječ o zapošljavanju i samozapošljavanju, Vlada već godinama zapošljava najbolje studente sa oba univerziteta u Republici Srpskoj i pruža različite vidove podrške kako bismo obezbijedili što bolje uslove za zapošljavanje i ostanak mladih u Republici Srpskoj.

Ono što bih mogla da poručim svim mladim ljudima da je, bez obzira čime odlučili da se bave u životu, najvažnije da budu dobri ljudi a potom uspješni ljekari, profesori, sportisti…..Ono što iza svakog od nas ostane su djela i zato je važno da se posvetimo onom za šta smo se opredijelili da radimo u životu, da to radimo iskreno, najbolje što možemo i da damo najbolje od sebe u svakom trenutku. Uspjeh sigurno neće izostati.

Exit mobile version