Site icon mladibl.com

Kratka anonimna anketa za žene sa iskustvom nasilja iz Republike Srpske

Fondacija Udružene žene ispituje primjenu instituta lica od povjerenja u praksi koji je Zakon o zaštiti od nasilja u porodici prepoznao kao jedno od prava koje imaju žrtve nasilja u porodici u Republici Srpskoj.

Upitnik je namjenjen ženama i djevojkama koje su preživjele i prijavile neki od oblika rodno zasnovanog nasilja. Nakon završene analize ćemo kreirati odgovarajuće preporuke za dalji rad na unapređenju ovog instituta sa ciljem obezbjeđivanja sveobuhvatne podrške za žrtve/svjedokinje kojima se garantuje veći nivo zaštite. Upitnik se sastoji od 7 pitanja i za njegovo popunjavanje treba izdvojiti 5 minuta. Upitnik je anoniman i rezultati će se prikazivati u odnosu na mjesto prebivališta.

Anketa

Preuzeto sa: mreza-mira.net

Exit mobile version