Site icon mladibl.com

Javni poziv za učešće u programu obuke iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Statutom Razvojne agencije Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/19), Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje

Javni poziv

za učešće u programu obuke iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“

Prodaja i marketing su funkcije koje svakom preduzeću omogućavaju da na što bolji način pozicionira svoje proizvode i usluge na tržište. Obuka, koja će biti provedena u okviru programa „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“, za cilj ima unapređenje znanja i vještina iz oblasti prodaje i marketinga. Ovladavanje ovim znanjima i vještinama će polaznicima omogućiti da efikasnije doprinesu ostvarenju poslovnih ciljeva svojih preduzeća.

1 – Obuka će obuhvatiti sljedeće oblasti:

Komunikacija sa kupcima

Pružanje usluga kupcima

Motivacija u prodaji

Određivanje prioriteta

Pregovaranje u prodaji

Upravljanje promjenama

Osnove marketinga

Strateško planiranje i digitalni marketing

Digitalni marketing i medijska kampanja

2 – Koristi za polaznike obuke

3 – Uslovi za prijavu

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene i selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:

4 – Potrebna dokumentacija i ocjena prijava

Podnosilac prijave dostavlja sljedeća dokumenta:

Na Javni poziv se može prijaviti samo jedna osoba ispred jednog preduzeća.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju kandidati koji su u prethodnim godinama prisustvovali predmetnim obukama, dok će prilikom izbora preduzeća prednost imati ona preduzeća kojima nisu pružene usluge iz oblasti prodaje i marketinga u okviru „Prodajno – marketinške akademije za preduzeća iz Republike Srpske“.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Napomena:

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

5 – Ocjena i kriterijumi za izbor kandidata

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji vrši ocjenu i izbor kandidata prema sljedećim kriterijumima:

6 – Izdavanje sertifikata

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji izdaje Razvojna agencija Republike Srpske i ovlašteni partner koji će provoditi obuku.

Napomena:

Polaznik će dobiti sertifikat ukoliko bude prisustvovao kompletnoj obuci. Odabrani polaznik neće dobiti gore naznačeni sertifikat ukoliko se tokom provođenja obuke utvrdi da je dao lažne informacije ili nije obezbijedio preduzeće u kojem će tokom obuke praktično primijeniti stečena znanja.

7 – Termini održavanja obuke

Obuke će se održavati u gradu Doboju od septembra do decembra mjeseca 2022. godine.

Obuke će se održavati jedan dan u toku sedmice u terminu od 11:00 do 16:00 časova.

Krajnji rok za završetak obuka je 20.12.2022. godine.

NAPOMENA:

Obuke mogu biti organizovane putem elektronskih sredstava komunikacije, a zavisno od situacije izazvane virusom korona SARS-CoV-2 i COVID 19 bolesti, te obaveznih mjera koje se preduzimaju u cilju sprečavanja njihovog širenja i zaštite stanovništva.

8 – Troškovi obuke

Troškove obuke snosi Agencija, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke. Troškove materijala potrebnih za obuku će snositi polaznici obuke.

Agencija će sa izabranim kandidatima sklopiti sporazum o provođenju obuke, a sa predloženim preduzećima ugovor o realizaciji modula obuke iz oblasti prodaje i marketinga. Usluge pružanja obuke iz oblasti prodaje i marketinga su za preduzeće besplatne.

Način prijavljivanja

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 31.08.2022. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje obuka iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“.

Prijavni obrazac dostupan je na veb stranici Agencije http://www.rars-msp.org.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-120.

PRILOG:

Prijava

Upitink-prodaja i marketing u preduzeću

Izjava o pristanku preduzeća

Uputstvo

Preuzeto sa: RARS

Exit mobile version