Site icon mladibl.com

Omladinska politika Republike Srpske

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je započelo proces izrade „Omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine“ i u tu svrhu je sprovedena Analiza implementacije prethodne strategije, kroz anketno istraživanje stavova mladih u Republici Srpskoj, njihovog opažanja društvenog okruženja, te ideje o mogućim rješenjima za neke od percipiranih problema.

Upitnik je kreiran na osnovu Eurostatovih indikatora i sadržavao je preko 70 pitanja, koja su grupisana po oblastima: sociodemografske informacije, obrazovanje, profesionalni život, društveni život, društveni aktivizam, te zdravlje, životna sredina i mobilnost mladih. Anketirano je 1988 mladih, uzrasta 14-35 godina (u prosjeku 23 godine) iz 34 jedinice lokalne sampouprave u Republici Srpskoj.

Rezultati istraživanja su upotrebljeni kako bi se utvrdilo trenutno stanje, ali i uporedilo sa prethodnim, te kreirale preporuke za novu petogodišnju strategiju, koja će imati dio posebno posvećen upravo podršci ostanku mladih, sa novim mjerama, ali će se takođe posvetiti pažnja i zdravlju mladih, omladinskom aktivizmu i radu.

Sam proces izrade dokumenta podržan je i putem projekta EU4CS (EU for Civil Society), te programa zadržavanja mladih u BiH „Opšta mobilizacija“ koji finansira delegacija EU u BiH, kao i od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta

Exit mobile version